Szkoła Doktorska Nr 1 – rekrutacja

Szkoła Doktorska Nr 1

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej nr 1 w roku akad. 2019/2020

Zgodnie z §198 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i odbywa się w szkole doktorskiej.

Kształcenie doktoratów w dyscyplinach: nauki chemiczne, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa oraz nauki fizyczne odbywa się w Politechnice Warszawskiej w Szkole Doktorskiej nr 1 https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Szkoly-Doktorskie/Szkola-Doktorska-nr-1

Informacje praktyczne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej nr 1

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej nr 1 na rok akademicki 2019/2020 (w tym odbycia rozmowy kwalifikacyjnej) jest złożenie wymienionych poniżej dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej (skany dokumentów zapisane na nośniku CD):

  1. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra wraz z dokumentacją pozwalającą ocenić przebieg studiów (dyplom wraz z suplementem)* – w terminie do dnia 4 września 2019 r.

* Tymczasowo dopuszcza się złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu dyplomowego wraz z kartą przebiegu studiów, wystawionymi przez Uczelnię (Dział Ewidencji Studentów – w wyjątkowych przypadkach: kopia/wyciąg z protokołu z posiedzenia Komisji Egzaminu Dyplomowego oraz karta przebiegu studiów, poświadczone za zgodność z oryginałem).

2. CV, list motywacyjny oraz wykaz osiągnięć kandydata wskazujących na jego predyspozycje do pracy badawczej (wykaz publikacji i prezentacji na konferencjach, informację o udziale w projektach, wynikach działalności w studenckim ruchu naukowym, uzyskanych nagrodach itp.) – w terminie do 28 sierpnia 2019 r.;

3. deklarację wyboru wiodącej dyscypliny naukowej – w terminie do 28 sierpnia 2019 r.;

4. wskazanie przez kandydata maksymalnie dwóch zagadnień badawczych (głównego i ew. rezerwowego), wybranych spośród oferty przedstawionej przez Szkołę Doktorską nr 1 w dyscyplinie naukowej zadeklarowanej przez kandydata – w terminie do 28 sierpnia 2019 r;

5. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł – w terminie do 28 sierpnia 2019 r.;

UWAGA: Rejestracja i opłata rekrutacyjna dotyczy ubiegania się o przyjęcie do danej szkoły doktorskiej. W przypadku jednoczesnego ubiegania się o przyjęcie do innych szkół doktorskich PW, należy osobno dokonać rejestracji i wnieść opłatę rekrutacyjną, zgodnie z informacją podaną na stronie wybranej szkoły doktorskiej PW.

6. Wypełnioną i podpisaną kartę informacyjną (wydruk z systemu REKRUTACJA) – w terminie do 28 sierpnia 2019 r.;

7. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (wydruk z systemu REKRUTACJA) – w terminie do 28 sierpnia 2019 r.;

8. 2 aktualne fotografie (o wymiarach 35×45 mm, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem) oraz zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD (plik: JPG; maks. 150 kilobajtów; 2 cm x2,5 cm (300×375 pikseli); 300 DPI – w terminie do dnia 28 sierpnia 2019 r.;

9. informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia i inne formy kształcenia (formularz do pobrania) – w terminie do 28 sierpnia 2019 r.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać od dnia 19 sierpnia 2019 r. w Dziale Obsługi Doktorantów

  1. Noakowskiego 18/20, klatka C
    w godzinach:
    poniedziałek, środa, piątek 8.30 – 12.00;
    wtorek, czwartek 12.00 – 16.00

Uchwałą nr 352/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 maja 2019 roku, zostały przyjęte zasady rekrutacji (https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/dc6ae3a4cd7be4dfc5a6388b776c5411.pdf)  do Szkoły Doktorskiej nr 1.

Uchwałą nr 353/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 maja 2019 roku, został przyjęty program kształcenia (https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/50d3dc4a523ff7148c120b093f090313.pdf) w Szkole Doktorskiej nr 1.

Informacje na temat szkół doktorskich dostępne są na stronie: www.pw.edu.pl/Kandydaci/Szkoly-Doktorskie

Ważne informacje:
https://www.biurorektora.pw.edu.pl/Ustawa-2.0-w-PW/Zmiany-w-PW/Szkoly-Doktorskie/Szkoly-Doktorskie

V Edycji KONFERENCJI dla MŁODYCH NAUKOWCÓW

Zapraszamy do wzięcia udziału w V Edycji KONFERENCJI dla MŁODYCH NAUKOWCÓW nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki.
Konferencja odbędzie się nad POLSKIM MORZEM w GDAŃSKU 01.09.2019r.

Link: http://www.doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2019-v-edycja

Rekrutacja: do 07.06.2019r.

Konferencja ta daje możliwość nabycia cennych doświadczeń i podzielenia się swoją PASJĄ do PRACY NAUKOWEJ.

Wykład_ prof. Blacha oraz prof. Łabaj

Szanowni Państwo,
w imieniu prof. Jarosława Mizery, Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej, uprzejmie zapraszam na wykłady dla doktorantów WIM PW, które odbędą się:

24 kwietnia 2019 roku (środa), o godz. 11.00 – 16.00 w sali Rady Wydziału nr 215 przy ul. Wołoskiej 141
oraz
25 kwietnia 2019 roku (czwartek), o godz. 8.15 – 12.00 w sali Rady Wydziału nr 215 przy ul. Wołoskiej 141

Prof. dr hab. inż. Leszek Blacha (Kierownik Studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska) oraz
Dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. PŚ (Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska)
wygłoszą wykład na temat:
„Współczesne technologie otrzymywania  metali i stopów”

STYPENDIUM DOKTORANCKIE – semestr letni – WYNIKI_LISTA RANKINGOWA

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono     Listę rankingową do Stypendium Doktoranckiego dla doktorantów rozpoczynających studia w semestrze letnim.

Stypendia zarekomendowano do przyznania 17 doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

L.P. Punktacja Numer indeksu Decyzja
1 78,00 6050 stypendium przyznane
2 65,09 5771 stypendium przyznane
3 59,67 6591 stypendium przyznane
4 56,00 4491 stypendium przyznane
5 54,49 5234 stypendium przyznane
6 50,10 5768 stypendium przyznane
7 48,41 5773 stypendium przyznane
8 46,22 6293 stypendium przyznane
9 44,24 6590 stypendium przyznane
10 43,11 5772 stypendium przyznane
11 38,00 6846 stypendium przyznane
12 36,65 5770 stypendium przyznane
13 35,24 6844 stypendium przyznane
14 33,00 6845 stypendium przyznane
15 32,50 6843 stypendium przyznane
16 21,48 5509 stypendium przyznane
17 20,19 4845 stypendium przyznane
18 20,00 5231 stypendium nieprzyznane

Zgodnie z Zarządzeniem 36/2015 Rektora PW z dn. 31 sieprnia 2015r. oraz Zarządzeniem 48/2013 Rektora PW z dn. 20 listopada 2013r. stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy w wysokości:
dla uczestników    I roku studiów doktoranckich – 1.600 zł
dla uczestników  II roku studiów doktoranckich – 1.650 zł
dla uczestników III roku studiów doktoranckich – 1.700 zł
dla uczestników IV roku studiów doktoranckich – 1.750 zł

Informacje na temat przyznanego Stypendium doktoranckiego dostępne są również w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00, tel. 22-234-87-35

Wykład_ Grain Boundary Engineering

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na wykłady pt.  „Grain Boundary Engineering” prowadzone w języku angielskim dla studentów studiów doktoranckich
Prowadzący: Pan dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. Uczelni
Zajęcia odbywają się na WIM PW

Terminy:
a) we wtorki od 9h15 do 10h:
marzec: 5, 12, 19, 26; kwiecień: 2, 9, 16, 30; maj: 7, 14, 21, 28, czerwiec 5, 6, 11. Razem 15 godzin
lub
b) w środy od 13h15 do 14h:
luty: 27; marzec: 6, 13, 20, 27; kwiecień: 3, 10, 17, 24; maj: 8, 15, 22, 29, czerwiec 5, 12. Razem 15h.

O ostatecznym wyborze terminu zadecyduje większa liczba chętnych na dany dzień.

Zapisy bezpośrednio u prowadzonego zajęcia: Pana dr hab. inż. Wiesława Świątnickiego, prof. Uczelni e-mail: wieslaw.swiatnicki@pw.edu.pl

Wykład dla doktorantów na Wydziale Fizyki UW, w języku angielskim

Uprzejmie informuję,
że prof. prof. Jacek A. Majewski z Wydziału Fizyki UW
w semestrze letnim będzie prowadził
wykład w języku angielskim zatytułowany
“Transport of charge, spin, and heat in nanostructures”,
który będzie poświęcony wyjaśnieniu fizycznych mechanizmów transportu oraz ich zastosowaniom w funkcjonalnych urządzeniach.

Wykład wymaga jedynie znajomości podstaw mechaniki kwantowej oraz fizyki statystycznej i jest przeznaczony dla studentów ostatnich lat, doktorantów i młodszych pracowników naukowych.

Począwszy od 27 lutego 2019r wykład będzie się odbywać na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,
w każdą środę w godzinach 16:15 – 18:00.

Istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o zaliczeniu kursu.

Kontakt: prof. Jacek A. Majewski
Smart Nanomaterials Group
Department of Complex System Modeling
Institute of Theoretical Physics

Faculty of Physics
University of Warsaw
ul. Pasteura 5, PL-02-093 Warszawa, Poland
Room: 5.24
Phone: +48-22-55-32924
Email: Jacek.Majewski@fuw.edu.pljacekma@icloud.com

Wykład dla doktorantów na Wydziale Chemicznym PW, w języku angielskim

Uprzejmie informuję,
że Wydział Chemiczny PW oferuje następujący wykład dla doktorantów w semestrze letnim 2018/2019:
Prof. dr hab. inż. Adam Proń,
Functional nanomaterials: preparation, processing and technological applications”
15 godzin (j. ang), 5x3h,  (4 ECTS)
1 grupa – max. 25 osób
.
Rozpoczęcie zajęć: środa 06.03.2018, godz. 15:15-18:00, s. 135
Gmach Technologii Chemicznej ul. Koszykowa 75

Pierwszeństwo: doktoranci Wydziału Chemicznego.

Terminy zajęć:
środy: 06.03, 13.03, 20.03, 27.03. 03.04

Zapisy u p. Magdy Szymańskiej: mszymanska@ch.pw.edu.pl,
tel. (22) 234 14 86

 

Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie cd.

Uprzejmie informujemy, że rejestracja elektroniczna kandydatów na studia doktoranckie rozpoczynające się od semestru letniego roku ak. 2018/2019, została przedłużona i będzie trwała
do 10 lutego 2019 r.

Przypominamy o obowiązku rejestrowania się kandydatów na studia doktoranckie za pośrednictwem systemu informatycznego „Rekrutacja PW”  https://rekrutacja.pw.edu.pl/

Dodatkowe informacje dostępne są równie na stronie www: http://www.wim.pw.edu.pl/Aktualnosci/Rejestracja-kandydatow-na-studia-doktoranckie2

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Uprzejmie informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia doktoranckie:

  •  w ramach studiów doktoranckich stacjonarnych

odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 roku (poniedziałek)
o godz. 12.00

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 lutego 2019 roku wszyscy potencjalni kandydaci są zobowiązaniu złożyć niezbędne dokumenty u p. Tatiany Erenc-Sędziak, pok. 211.

Listy wymaganych dokumentów są wywieszone na stronie Wydziału w zakładce: studia – studia III stopnia – rekrutacja – niezbędne dokumenty.

Oferta przedmiotów Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej na semestr letni 2018/2019

1) Ocena jakości procesów i wyrobów w przemyśle

Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
(30h – 2 ECTS)

Wykłady będą odbywały się na WIM PW, ul. Wołoska 141
Terminy wykładów: 3, 4 ,5 IV oraz 8, 9 ,10, 30 V

Terminy wykładów:
03.04.2019r.    godz. 10.00-14.30    sala 215
04.04.2019r.    godz. 10.00-14.30    sala 215
05.04.2019r.    godz. 10.00-15.00    AULA
08.05.2019r.    godz. 10.00-14.30    sala 215
09.05.2019r.    godz. 10.00-14.30    sala 215
10.05.2019r.    godz. 10.00-15.00    sala 215
30.05.2019r.    godz. 13.00-15.00    sala 215

2) Szkła metaliczne jako nowoczesne materiały konstrukcyjne i funkcjonalne

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik, WIM PW
(16h – 1 ECTS)

Wykłady będą odbywały się na WIM PW, ul. Wołoska 141

Terminy wykładów:
21.03.2019r.    godz. 12.15-14.00    sala 215
28.03.2019r.    godz. 12.15-14.00    sala 215
04.04.2019r.    godz. 12.15-14.00    AULA
11.04.2019r.    godz. 12.15-14.00    sala 215
25.04.2019r.    godz. 12.15-14.00    sala 215
16.05.2019r.    godz. 12.15-14.00    sala 215
23.05.2019r.    godz. 12.15-14.00    sala 215
06.06.2019r.    godz. 12.15-14.00    sala 215

 

Zapisy na zajęcia:
Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 12.00, tel. 22-234-87-35, bezpośrednio u T. Erenc-Sędziak

Przypominamy, że mogą Państwo korzystać również z oferty Centrum Studiów Zaawansowanych PW

 

UWAGA!!

1)  Jeżeli zostanie uruchomiona na naszym Wydziale specjalność „BIOMATERIALS” (studia II stopnia, anglojęzyczne) od sem. letniego r.ak. 2018/2019  to wówczas w ofercie dla doktorantów pojawią się następujące przedmioty:
A) Advanced Technologies in Surface Engineering
B) Biomaterials 
C) Materials Design
D) International Accounting and Finance for Production

Informacje o przedmiotach i ewentualne zapisy na zajęcia bezpośrednio u Pana Dr hab. inż. Dariusza Oleszaka, prof. PW,  tel. 22-234-84-51