Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej nr 1 – sem. letni

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej nr 1 w roku akad. 2019/2020 – semestr letni

Zgodnie z §198 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i odbywa się w szkole doktorskiej.

Kształcenie doktoratów w dyscyplinach: nauki chemiczne, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa oraz nauki fizyczne odbywa się w Politechnice Warszawskiej w Szkole Doktorskiej nr 1  https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Szkoly-Doktorskie/Szkola-Doktorska-nr-1

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Szkoly-Doktorskie/Harmonogram-rekrutacji

Informacje praktyczne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej nr 1

Elektroniczna rejestracja kandydatów do Szkół Doktorskich przez system www.rekrutacja.pw.edu.pl będzie możliwa od 8 do 15 stycznia 2020 r.

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej nr 1 na rok akademicki 2019/2020 (w tym odbycia rozmowy kwalifikacyjnej) jest złożenie wymienionych poniżej dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej (skany dokumentów zapisane na nośniku CD):

  1. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra wraz z dokumentacją pozwalającą ocenić przebieg studiów (dyplom wraz z suplementem)* – w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r.

* Tymczasowo dopuszcza się złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu dyplomowego wraz z kartą przebiegu studiów, wystawionymi przez Uczelnię (Dział Ewidencji Studentów – w wyjątkowych przypadkach: kopia/wyciąg z protokołu z posiedzenia Komisji Egzaminu Dyplomowego oraz karta przebiegu studiów, poświadczone za zgodność z oryginałem).

2. CV, list motywacyjny oraz wykaz osiągnięć kandydata wskazujących na jego predyspozycje do pracy badawczej (wykaz publikacji i prezentacji na konferencjach, informację o udziale w projektach, wynikach działalności w studenckim ruchu naukowym, uzyskanych nagrodach itp.) – w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r. ;

3. deklarację wyboru wiodącej dyscypliny naukowej – w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r.;

4. wskazanie przez kandydata maksymalnie dwóch zagadnień badawczych (głównego i ew. rezerwowego), wybranych spośród oferty przedstawionej przez Szkołę Doktorską nr 1 w dyscyplinie naukowej zadeklarowanej przez kandydata – w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r. ;

5. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł – w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r.;

UWAGA: Rejestracja i opłata rekrutacyjna dotyczy ubiegania się o przyjęcie do danej szkoły doktorskiej. W przypadku jednoczesnego ubiegania się o przyjęcie do innych szkół doktorskich PW, należy osobno dokonać rejestracji i wnieść opłatę rekrutacyjną, zgodnie z informacją podaną na stronie wybranej szkoły doktorskiej PW.

6. Wypełnioną i podpisaną kartę informacyjną (wydruk z systemu REKRUTACJA) – w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r.;

7. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (wydruk z systemu REKRUTACJA) – w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r.;

8. 2 aktualne fotografie (o wymiarach 35×45 mm, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem) oraz zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD (plik: JPG; maks. 150 kilobajtów; 2 cm x2,5 cm (300×375 pikseli); 300 DPI – w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r. ;

9. informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia i inne formy kształcenia (formularz do pobrania) – w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać od dnia 08 stycznia 2020 r. w Dziale Obsługi Doktorantów, ul. Koszykowa 80

Uchwałą nr 352/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 maja 2019 roku, zostały przyjęte zasady rekrutacji (https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/dc6ae3a4cd7be4dfc5a6388b776c5411.pdf)  do Szkoły Doktorskiej nr 1.

Uchwałą nr 353/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 maja 2019 roku, został przyjęty program kształcenia (https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/50d3dc4a523ff7148c120b093f090313.pdf) w Szkole Doktorskiej nr 1.

Informacje na temat szkół doktorskich dostępne są na stronie: www.pw.edu.pl/Kandydaci/Szkoly-Doktorskie

Ważne informacje:
https://www.biurorektora.pw.edu.pl/Ustawa-2.0-w-PW/Zmiany-w-PW/Szkoly-Doktorskie/Szkoly-Doktorskie