Przewód doktorski

DOKUMENTY  WYMAGANE  DO OTWARCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO:

 • życiorys naukowy w trzeciej osobie,
 • spis publikacji (aktualny),
 • spis konferencji, w których brano udział,
 • spis projektów, w których brano udział,
 • informacja zawierająca: temat pracy doktorskiej, obszar wiedzy,
  dziedzinę wiedzy, dyscyplinę naukową oraz dyscyplinę dodatkową (na WIM jest to przeważnie ekonomia lub filozofia),
 • wydrukowana prezentacja z seminarium przedotwarciowego zatytułowana „Koncepcja rozprawy doktorskiej”, gdzie m.in. znajdują się: cel, tezy itp.,
 • kopia dyplomu magisterskiego, uprawniającego do ubiegania się o stopień naukowy doktora,
 • opinia opiekuna naukowego o pracy naukowej doktoranta,
 • podanie do RND, w którym należy umieścić również prośbę o wyznaczenie promotora pomocniczego (jeżeli takowy będzie) i prośbę o napisanie pracy w języku angielskim (jeśli dotyczy),
 • Wszystkie dokumenty z ostateczną wersją tytułu pracy doktorskiej proszę przynieść  min dwa tygodnie przed terminem Rady Naukowej Dyscypliny, na której będzie otwarcie,
 • wszystkie w/w dokumenty muszą być podpisane.

 

DOKUMENTY  WYMAGANE  DO ZAMKNIĘCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO:

 • rozprawa doktorska,
 • wstępna ocena rozprawy doktorskiej (przygotowana przez promotora – ok. 1,5 strony + podpis promotora + data),
 • podanie do RND o powołanie Komisji Egzaminacyjnej (Promotor występuje + podpis promotora),
 • propozycja 2 (lub 3 – jeśli dotyczy) recenzentów (spoza Uczelni) – w porozumieniu z promotorem (podać nazwę Wydziału oraz nazwę Uczelni/Instytutu Recenzenta, dane kontaktowe)
 • podanie do RND z informacją o propozycjach recenzentów (Promotor występuje + podpis promotora)
 • informacje szczegółowe o recenzentach  – podać nazwę Wydziału oraz nazwę Uczelni/Instytutu Recenzenta, dane kontaktowe itd.)
 • propozycje Komisji egzaminów doktorskich: we wszystkich komisjach przewodniczący jest ten sam:
  a) wybrane zagadnienia z inżynierii materiałowej – (egzamin kierunkowy) – skład: przewodniczący +  2 członków Komisji egzaminacyjnej (w tym jeden z członków jest egzaminatorem) – w porozumieniu z promotorem; + promotor jako członek Komisji (jeśli dotyczy);
  b) filozofia lub ekonomia (do wyboru) – (egzamin dodatkowy – jeśli dotyczy) – skład: przewodniczący + 2 członków Komisji egzaminacyjnej (w tym jeden z członków jest egzaminatorem) – w porozumieniu z promotorem;
  c) język nowożytny – skład: przewodniczący + 2 członków Komisji egzaminacyjnej (w tym jeden z członków jest egzaminatorem) – w porozumieniu z promotorem;
  Egzaminy należy zaliczyć w terminie do 3 m-cy od RND, na której zatwierdzono komisje i zakres egzaminu.
 • opracować zakres egzaminu kierunkowego,
 • aktualny spis: publikacji (wpisanie punktów ministerialnych, IF), konferencji, patentów, projektów, w których uczestniczy/ł doktorant itp.– na oddzielnych kartkach, każda podpisana przez doktoranta,
 • informacja o ustalonych terminach i godzinach egzaminów doktorskich min 10 dni przed  odbyciem wyznaczonego egzaminu – bezpośrednio do mnie,
 • oświadczenie o merytorycznym udziale w powstanie publikacji związanej z dyscypliną, w zakresie której przygotowywana jest rozprawa doktorska (+ wkład merytoryczny współautorów),
 • kopia dyplomu magisterskiego, uprawniającego do ubiegania się o stopień naukowy doktora,
 • aktualny kwestionariusz osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora,
 • oświadczenie o nieubieganiu się o nadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy doktorskiej,
 • indeks (karta uczestnika z wpisami zaliczonych przedmiotów),
 • oświadczenie o godzinach dydaktycznych,
 • Wykaz zaliczonych przedmiotów z podziałam na charakter przedmiotów zgodnie z 3 ust. 4 Regulaminu studiów doktoranckich (nazwa przedmiotu, oceny, punkty ECTS, data zaliczenia itd.) – szablon „wykazu” dostępny u mnie.,
 • raport z systemu antyplagiatowego JSA (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie o studiach doktoranckich w Politechnice Warszawskiej (jeśli dotyczy),
 • płyta CD wraz z zapisanymi wszystkimi w/w dokumentami.

Wszystkie dokumenty proszę przynieść min dwa tygodnie przed terminem Rady Naukowej Dyscypliny, na której będzie zamknięcie.

 

W razie niejasności, proszę o kontakt.
Tatiana Erenc – Sędziak

Tatiana.Erenc@pw.edu.pl
tel. 22-234-87-35

 

Rada Doktorantów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW