Przewód doktorski

DOKUMENTY  WYMAGANE  DO OTWARCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO:

 • życiorys naukowy w trzeciej osobie
 • spis publikacji (aktualny)
 • spis konferencji, w których brano udział
 • spis projektów, w których brano udział
 • informacja zawierająca: temat pracy doktorskiej, obszar wiedzy,
  dziedzinę wiedzy, dyscyplinę naukową oraz dyscyplinę dodatkową (na WIM jest to przeważnie ekonomia lub filozofia)
 • wydrukowana prezentacja z seminarium przedotwarciowego zatytułowana „Koncepcja rozprawy doktorskiej”, gdzie m.in. znajdują się: cel, tezy itp.
 • odpis dyplomu
 • opinia opiekuna naukowego o pracy naukowej doktoranta
 • podanie do Rady Naukowej Dyscypliny, w którym należy umieścić również prośbę o wyznaczenie promotora pomocniczego (jeżeli takowy będzie) i prośbę o napisanie pracy w języku angielskim (jeśli dotyczy)Wszystkie dokumenty z ostateczną wersją tytułu pracy doktorskiej proszę przynieść  min dwa tygodnie przed terminem Rady Naukowej Dyscypliny, na której będzie otwarcie
 • wszystkie w/w dokumenty muszą być podpisane

DOKUMENTY  WYMAGANE  DO ZAMKNIĘCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO:

 • zbindowana praca doktorska
 • wstępna ocena rozprawy doktorskiej (przygotowana przez promotora – ok. 1,5 strony, + podpis promotora)
 • podanie do Rady Naukowej Dyscypliny o powołanie Komisji  Egzaminacyjnych, ich przewodniczącego, egzaminatorów, wyznaczenie recenzentów przedłożonej rozprawy oraz zatwierdzenie zakresu egzaminów doktorskich (Promotor występuje + podpis promotora)
 • propozycja 2 recenzentów (spoza Uczelni) – w porozumieniu z promotorem (podać nazwę Wydziału oraz nazwę Uczelni/Instytutu Recenzenta, dane kontaktowe)
 • podanie do Rady Naukowej Dyscypliny z informacją o propozycjach recenzentów (Promotor występuje + podpis promotora)
 • egzaminy doktorskie:
  we wszystkich 3 komisjach przewodniczący jest ten sam:
  a) wybrane zagadnienia z inżynierii materiałowej – (egzamin kierunkowy) – skład: przewodniczący +  2 członków Komisji egzaminacyjnej (w tym jeden z członków jest egzaminatorem) – w porozumieniu z promotorem;
  promotor wchodzi w skład Komisji obligatoryjnie jako 3 członek Komisji;
  b) filozofia lub ekonomia (do wyboru) – (egzamin dodatkowy) – skład: przewodniczący + 2 członków Komisji egzaminacyjnej (w tym jeden z członków jest egzaminatorem) – w porozumieniu z promotorem;
  c) język obcy – skład: przewodniczący + 2 członków Komisji egzaminacyjnej (w tym jeden z członków jest egzaminatorem) – w porozumieniu z promotorem;
 • opracować zakres egzaminu kierunkowego
 • aktualny spis publikacji, konferencji, patentów, spis projektów w których uczestniczy/ł doktorant itp. – spis na oddzielnych kartkach (wszystkie podpisane)
 • proszę przekazywać informacja o ustalonych terminach i godzinach egzaminów doktorskich min 7 dni przed  odbyciem wyznaczonego egzaminu – bezpośrednio do mnie.

Wszystkie dokumenty proszę przynieść min dwa tygodnie przed terminem Rady Naukowej Dyscypliny, na której będzie zamknięcie.

 

W razie niejasności, proszę o kontakt.
Tatiana Erenc – Sędziak

Tatiana.Erenc@pw.edu.pl
tel. 22-234-87-35

 

Rada Doktorantów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW