Regulaminy

Dokumenty regulujące studia III stopnia

Regulamin studiów doktoranckich Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
Pobierz: Regulamin SD WIM

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.
Pobierz: Treść Ustawy

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.
Pobierz: Ustawa o stopniach naukowych

Rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni. Rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2006 r.
Pobierz: Rozporządzenie

Nowelizacja Rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni.
Pobierz: Nowelizacja Rozporządzenia

Regulamin studiów doktoranckich w PW. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 415/XLVII/2012 Senatu PW z dnia 22 lutego 2012 r.
Pobierz: Regulamin studiów doktoranckich w PW

Zalecenia dotyczące efektów kształcenia dla studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 415/XLVII/2012 Senatu PW z dnia 22 lutego 2012 r.
Pobierz: Zalecenia

Wykaz dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzone są studia doktoranckie w Politechnice Warszawskiej. Załącznik do Uchwały nr 416/XLVII/2012 Senatu PW z dnia 22 lutego 2012 r.
Pobierz: Wykaz dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Uchwała w sprawie zasad opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunki i tryb zwalania z tych opłat (w tym studia podyplomowe na PW). Uchwała nr 180/XLVII/2010 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 marca 2012 r.
Pobierz: Treść Uchwały

Rada Doktorantów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW