Regulamin

Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Warszawskiej uchwalony przez Radę Doktorantów Politechniki Warszawskiej w dniu 28 października 2009 r.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Uczestnicy studiów doktoranckich (zwani dalej „doktorantami” ) prowadzonych w Politechnice Warszawskiej (zwanej dalej „PW” albo „Uczelnią”) tworzą Samorząd Doktoran tów (zwany dalej „Samorządem”).
 2. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów Uczelni i współtworzą samorządną społeczność akademicką PW.
 3. Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. nr 164, poz. 1365), zwanej dalej „Ustawą” oraz niniejszego Regulaminu Samorządu Doktorantów PW, zwanego dalej „Regulaminem”, a także zgodnie ze Statutem Politechniki Warszawskiej.
 4. Samorząd działając poprzez swoje organy wykonuje następujące działania:
  • reprezentuje interesy doktorantów w PW i na zewnątrz PW,
  • broni praw doktorantów,
  • wyraża opinie społeczności doktorantów w sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana,
  • uczestniczy w obradach i działaniach organów kolegialnych PW,
  • uczestniczy w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących doktorantów, a w szczególności:
  • opiniuje projekty decyzji organów PW w sprawach dotyczących doktorantów,
  • współpracuje z organami Uczelni i wydziałów Uczelni w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia i wsparcia sytuacji materialnej doktorantów,
  • uzgadnia z właściwymi organami Uczelni zasady przyznawania świadczeń ze środków Uczelni w zakresie przeznaczonym dla doktorantów.

§ 2
Organy Samorządu

 1. Organami Samorządu są:
  • Rada Doktorantów,
  • Zarząd,
  • Komisja Regulaminowa,
  • Komisarz Wyborczy,
  • Sąd Koleżeński,
  • Wydziałowe Rady Doktorantów.
 2. Organy kolegialne Samorządu podejmują decyzje i wyrażają opinie w formie uchwał.
 3. Uchwały organów kolegialnych Samorządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością ważnych głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego danego organu. Organ na wniosek jednego członka organu może podjąć decyzję o przeprowadzeniu tajnego głosowania.
 4. W sprawach personalnych uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 5. Uchwały organów Samorządu są wiążące dla wszystkich członków Samorządu.
 6. Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok.
 7. Członkostwa w Komisji Regulaminowej oraz funkcji Komisarza Wyborczego nie można łączyć z członkostwem w żadnym innym organie Samorządu Doktorantów, a członkostwa w Sądzie Koleżeńskim nie można łączyć z członkostwem w Radzie Doktorantów.
 8. Członkiem organów Samorządu nie może być doktorant ukarany karą dyscyplinarną orzeczoną przez Sąd Koleżeński albo Komisję Dyscyplinarną ds. Doktorantów.
 9. Mandat członka organu Samorządu wygasa na skutek:
  • zrzeczenia się mandatu,
  • utraty statusu doktoranta,
  • odwołania przez organ, który danego członka powołał, albo inny organ uprawniony do odwołania na mocy niniejszego Regulaminu,
  • ukarania przez Komisję Dyscyplinarną ds. Doktorantów albo przez Sąd Koleżeński.
 10. Jeżeli uzupełnienie mandatu w organach Samorządu byłoby niemożliwe lub niecelowe, decyzją Rady Doktorantów, na wniosek Komisarza, mandat ten może zostać nieobsadzony do końca kadencji danego organu.
 11. Rada Doktorantów może uchwalić regulamin działania Rady Doktorantów lub innych organów Samorządu.
 12. Organ Samorządu inny niż Rada Doktorantów może uchwalić regulamin swojego działania, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Doktorantów.

§ 3
Rada Doktorantów

 1. Rada Doktorantów jest organem uchwałodawczym Samorządu.
 2. Do kompetencji Rady Doktorantów należy:
  • określanie kierunków pracy Samorządu,
  • uchwalanie Regulaminu oraz zmian w Regulaminie,
  • uchwalanie Ordynacji Wyborczej oraz zmian w Ordynacji Wyborczej,
  • wybór i odwoływanie Przewodniczącego Rady Doktorantów,
  • określanie liczby, wybór i odwoływanie członków Zarządu,
  • zatwierdzanie i odmowa zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w danej kadencji oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  • określanie liczby, wybór i odwoływanie członków Komisji Regulaminowej, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez nich obowiązków,
  • zlecanie Komisji Regulaminowej przeprowadzania kontroli,
  • zatwierdzanie i odmowa zatwierdzenia sprawozdań Komisji Regulaminowej,
  • odwoływanie członków Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez nich obowiązków,
  • powoływanie i odwoływanie Komisarza Wyborczego Doktorantów,
  • powoływanie i odwoływanie członków Komisji stałych i doraźnych Rady Doktorantów oraz określanie zakresu zadań takich Komisji,
  • uchwalanie w porozumieniu z właściwym Prorektorem regulaminu Funduszu Kulturalno-Wychowawczego Doktorantów PW oraz szczegółowej formy i trybu składania preliminarzy oraz wniosków,
  • uzgadnianie z Senatem Uczelni przyjęcia lub zmiany regulaminu studiów doktoranckich,
  • opiniowanie zasad i trybu przyjmowania na studia doktoranckie,
  • porozumiewanie się z Rektorem w zakresie dokonywanego przez niego podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 Ustawy, oraz uzgadnianie z Rektorem Uczelni zasad i trybu przyznawania świadczeń ze środków Funduszu Pomocy Materialnej w zakresie przeznaczonym dla doktorantów, składanie wniosku, o którym mowa w art. 175 ust. 3 Ustawy oraz delegowanie kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Stypendialnej, o której mowa w art. 177 ust. 1 Ustawy,
  • rozstrzyganie w sprawach przedłożonych przez Zarząd albo organy Uczelni.
 3. W skład Rady Doktorantów wchodzą Przewodniczący Wydziałowych Rad Doktorantów lub w szczególnych przypadkach wyznaczeni przez nich stali przedstawiciele.
 4. Kadencja Rady Doktorantów rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia, zwołanego przez Przewodniczącego Rady Doktorantów nie później niż 31 stycznia, a kończy się wraz z pierwszym posiedzeniem Rady Doktorantów następnej kadencji.
 5. Posiedzenia Rady Doktorantów są jawne.
 6. Rada Doktorantów obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
 7. Posiedzenia zwyczajne zwołuje Przewodniczący Rady Doktorantów co najmniej raz na trzy miesiące. Zarząd zawiadamia członków Rady Doktorantów o posiedzeniu zwyczaj nym pisemnie lub pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem, przedkładając do wiadomości porządek obrad.
 8. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  • Rektora PW,
  • 1/3 członków Rady,
  • Komisji Regulaminowej.
 9. Nadzwyczajne posiedzenie odbywa się w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Zarząd zawiadamia członków Rady Doktorantów o posiedzeniu pisemnie, lub pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem nadzwyczajnym, przedkładając do wiadomości porządek obrad.
 10. Rada Doktorantów może rozpatrywać sprawy nieobjęte porządkiem obrad, o ile podejmie uchwałę o zmianie porządku obrad.
 11. W zakresie pełnienia swego mandatu członek Rady Doktorantów zobowiązany jest:
  • brać czynny udział w pracach Rady Doktorantów,
  • działać zgodnie z uchwałami Rady Doktorantów.
 12. Rada Doktorantów na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybiera Zarząd oraz przedstawicieli Samorządu do Komisji Senackich i Rektorskich.
 13. Rada Doktorantów najpóźniej na drugim posiedzeniu nowej kadencji wybiera Komisję Regulaminową oraz Sąd Koleżeński.
 14. Na ostatnim posiedzeniu ustępująca Rady Doktorantów:
  • zatwierdza bądź odmawia zatwierdzenia sprawozdania ustępującego Zarządu,
  • podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 15. Posiedzenie o którym mowa w ust. 14. odbywa się w terminie nie późniejszym niż 31 grudnia. Poza ustępującą Radą Doktorantów w posiedzeniu uczestniczą także nowo wybrani Przewodniczący Wydziałowych Rad Doktorantów.
 16. Na koniec posiedzenia o którym mowa w ust. 14., uczestniczący w nim nowo wybrani Przewodniczący Wydziałowych Rad Doktorantów dokonują wyboru spośród siebie nowego Przewodniczącego Rady Doktorantów, który obejmuje swoją funkcję z dniem 1 stycznia.
 17. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Doktorantów właściwa Wydziałowa Rada Doktorantów wybiera ze swojego składu nowego członka Rady Doktorantów do końca kadencji.

§ 4
Zarząd

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu.
 2. Zarząd wykonuje zadania i podejmuje decyzje dotyczące spraw będących przedmiotem zainteresowania Samorządu o charakterze ogólnouczelnianym, niezastrzeżone dla kompetencji innych organów Samorządu.
 3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • koordynacja prac organów Samorządu i zapewnienie odpowiednich warunków dla ich działalności,
  • wykonywanie uchwał Rady Doktorantów,
  • występowanie przed organami Uczelni w celu reprezentowania interesów doktorantów, w tym formułowanie opinii i wniosków,
  • przejmowanie do wykonania zadań z zakresu działalności Wydziałowych Rad Doktorantów, o ile jest to uzasadnione interesem ogółu doktorantów Uczelni,
  • uzgadnianie z władzami Uczelni przyznawania stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów oraz innych środków Uczelni w zakresie przeznaczonym dla doktorantów.
  • przygotowanie i wykonanie budżetu Rady Doktorantów PW.
 4. Do samodzielnego reprezentowania Samorządu na mocy Regulaminu upoważniony jest Przewodniczący Zarządu. Zarząd może upoważnić innego członka Zarządu do reprezentowania Samorządu łącznie z Przewodniczącym Zarządu, samodzielnie, albo z innym członkiem Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu za swoją pracę odpowiadają przed Radą Doktorantów.
 6. Zarząd składa się od 3 do 5 członków.
 7. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący Rady Doktorantów oraz członkowie wybrani przez Radę Doktorantów spośród swojego grona. Przewodniczącym Zarządu jest Przewodniczący Rady Doktorantów.
 8. Funkcję Przewodniczącego Rady Doktorantów nie można pełnić dłużej niż przez dwie kadencje.
 9. Przewodniczący Rady Doktorantów:
  • kieruje pracami Samorządu i reprezentuje go na zewnątrz,
  • koordynuje prace Komisji stałych i doraźnych,
  • nadzoruje wykonywanie uchwał Rady Doktorantów,
  • zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz Rady Doktorantów.
 10. Zarząd może wybrać ze swego grona zastępcę Przewodniczącego Rady Doktorantów, który może zastępować Przewodniczącego, gdy ten nie może wypełniać swoich obowiązków.
 11. Zarząd wybiera spośród siebie osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe Rady Doktorantów PW.
 12. Zarząd wybiera spośród siebie Sekretarza Zarządu odpowiedzialnego za organizację prac Rady Doktorantów, w szczególności sporządzanie protokołów posiedzeń.
 13. Zarząd odbywa posiedzenia zwyczajne co najmniej raz na dwa miesiące. Przewodniczący Zarządu zawiadamia członków Zarządu o posiedzeniu zwyczajnym pisemnie lub pocztą elektroniczną nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem, przedkładając porządek obrad.
 14. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek:
  • innego członka Zarządu,
  • przewodniczącego Komisji Regulaminowej,
  • Rektora.
 15. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu odbywa się w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przewodniczący Zarządu zawiadamia członków Zarządu o posiedzeniu nadzwyczajnym pisemnie, lub pocztą elektroniczną nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem, przedkładając porządek obrad.
 16. Zarząd może rozpatrywać sprawy nieobjęte porządkiem obrad, o ile podejmie uchwałę o zmianie porządku obrad.
 17. Mandat Przewodniczącego Rady Doktorantów oraz członka Zarządu, wygasa w wyniku:
  • zaistnienia sytuacji wymienionych w § 2ust. 9. lub
  • uchwalenia wotum nieufności przez Radę Doktorantów.
 18. Wniosek o wotum nieufności w stosunku do osób o których mowa w ust. 17. może być zgłoszony przez gremia wymienione w § 3ust. 8. a, b i c.
 19. Rada Doktorantów uchwala wotum nieufności wobec Przewodniczącego Rady Doktorantów lub członków Zarządu w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy jej aktualnego składu.
 20. W przypadku wygaśnięcia mandatu osób o których mowa w ust. 17. Rada Doktorantów na posiedzeniu na którym ów fakt został stwierdzony dokonuje wyboru nowego przedstawiciela w celu obsadzenia zwolnionego miejsca do końca kadencji.

§ 5
Komisja Regulaminowa

 1. Komisja Regulaminowa jest organem nadzorczym Samorządu.
 2. Do zadań Komisji Regulaminowej należy:
  • nadzór i kontrola działalności organów Samorządu,
  • stwierdzanie ważności wyborów do organów Samorządu,
  • składanie Radzie Doktorantów wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,
  • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między poszczególnymi organami Samorządu,
  • przeprowadzanie kontroli zleconych przez Radę Doktorantów,
  • badanie zgodności z prawem uchwał Rady Doktorantów,
  • opiniowanie sprawozdania finansowego przed przedłożeniem Radzie Doktorantów przez Zarząd.
 3. Komisja Regulaminowa składa się z co najmniej 3 członków.
 4. Członkowie Komisji Regulaminowej ponoszą odpowiedzialność przed Radą Doktorantów.
 5. Kandydatów na członków Komisji Regulaminowej przedstawiają Wydziałowe Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej.
 6. Kadencja Komisji Regulaminowej rozpoczyna się w chwili jej wyboru najpóźniej podczas drugiego posiedzenia Rady Doktorantów, a kończy się wraz wyborem Komisji Regulaminowej następnej kadencji.
 7. Komisja Regulaminowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
 8. Przewodniczący Komisji Regulaminowej:
  • koordynuje prace Komisji Regulaminowej, w tym zwołuje posiedzenia Komisji Regulaminowej i przewodniczy tym posiedzeniom,
  • reprezentuje Komisję Regulaminową na zewnątrz.
 9. Przewodniczący Komisji Regulaminowej lub upoważniony przez niego jej członek może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów Samorządu.
 10. W przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Doktorantów, Komisja Regulaminowa składa do Rady Doktorantów wniosek o uchylenie tej uchwały.
 11. Rada Doktorantów może odrzucić wniosek Komisji Regulaminowej w sprawie określonej w ust. 10. większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy aktualnego składu.
 12. W przypadku negatywnej oceny działalności członków organów Samorządu przeprowadzonej w wyniku kontroli, Komisja Regulaminowa może wnioskować do właściwego organu Samorządu Doktorantów o ich odwołanie.
 13. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Regulaminowej Wydziałowe Rady Doktorantów przedstawiają kandydatów, a Rada Doktorantów wybiera nowego członka tego organu do końca kadencji.

§ 6
Komisarz Wyborczy

 1. Komisarz Wyborczy jest najwyższym organem wyborczym Samorządu.
 2. Do obowiązków Komisarza Wyborczego należy sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego.
 3. Komisarz Wyborczy jest zobowiązany do zorganizowania i nadzorowania wyborów do organów kolegialnych Samorządu następnej kadencji oraz wszelkich innych powszechnych wyborów zarządzonych przez Radę Doktoratów.
 4. Rada Doktorantów powołuje Komisarza Wyborczego nie później niż 30 marca.
 5. Komisarz Wyborczy może powoływać swoich pełnomocników do pełnienia obowiązków w zakresie przez siebie określonym.
 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu Komisarza Wyborczego Rada Doktorantów wybiera nowego Komisarza do końca kadencji.

§ 7
Sąd Koleżeński

 1. Sąd Koleżeński jest organem posiadającym uprawnienia dyscyplinarne wobec doktorantów PW, wynikające z Ustawy oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Członków Sądu Koleżeńskiego wybierają Wydziałowe Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej, po jednym członku z każdego w Wydziału, ale nie mają one możliwości odwołania wybranego przez siebie członka Sądu Koleżeńskiego.
 3. Kadencja Sądu Koleżeńskiego rozpoczyna się w chwili wyboru jego składu najpóźniej podczas drugiego posiedzenia Rady Doktorantów, a kończy się wraz z wyborem Sądu Koleżeńskiego następnej kadencji.
 4. Na pierwszym posiedzeniu, zwoływanym przez Komisję Regulaminową nie później niż 30 marca, Sąd wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 5. Jeżeli skład Sądu Koleżeńskiego nie uległ zmianie w porównaniu z mijającą kadencją, Rada Doktorantów może wyrazić zgodę na funkcjonowanie Sądu bez konieczności zwoływania posiedzenia.
 6. Do zadań Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego należy zapewnienie organizacji pracy Sądu Koleżeńskiego, w szczególności wyznaczanie składów orzekających, ich przewodniczących, protokolantów oraz terminów rozpraw.
 7. Sąd Koleżeński orzeka:
  • w pierwszej instancji w składzie 3-osobowym,
  • w drugiej instancji w składzie 5-osobowym.
 8. Członek Sądu Koleżeńskiego, który rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji, nie może być członkiem składu orzekającego w tej sprawie w drugiej instancji.
 9. Zarząd może złożyć do Rektora wniosek o przekazanie sprawy do Sądu Koleżeńskiego zamiast do Komisji Dyscyplinarnej.
 10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Sądu Koleżeńskiego właściwa Wydziałowa Rada Doktorantów wybiera nowego członka tego organu do końca kadencji.

§ 8
Wydziałowe Rady Doktorantów

 1. Wydziałowym organem Samorządu Doktorantów jest Wydziałowa Rada Doktorantów.
 2. Pod pojęciem „Wydział” rozumie się również inne jednostki organizacyjne Uczelni prowadzące studia doktoranckie.
 3. Wydziałowa Rada Doktorantów chroni i reprezentuje interesy doktorantów Wydziału wobec władz Wydziału oraz Rady Doktorantów i wykonuje wszelkie zadania z tym związane, niezastrzeżone dla kompetencji innych organów Samorządu, o ile nie zostały przejęte przez Zarząd do wykonania. W szczególności Wydziałowa Rada Doktorantów:
  • podejmuje uchwały w zakresie dotyczącym działalności doktorantów danego Wydziału,
  • powołuje i odwołuje członków Komisji stałych i doraźnych Wydziałowej Rady Doktorantów oraz określa zakres zadań takich Komisji,
  • wybiera i odwołuje jednego kandydata na członka Komisji Regulaminowej,
  • wybiera jednego członka Sądu Koleżeńskiego,
  • opiniuje plany i programy studiów doktoranckich uchwalane przez Radę Wydziału,
  • składa wniosek, o którym mowa w art. 175 ust. 3 Ustawy oraz deleguje kandydatów na członków Komisji Stypendialnej, o której mowa w art. 177 ust. 1 Ustawy,
  • wyraża opinię o kandydaturze zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni właściwego do spraw studenckich, o której mowa w art. 76 ust. 6 Ustawy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku Rektora o jej wydanie.
 4. Wydziałowa Rada Doktorantów, składa się z przynajmniej 3 członków.
 5. Sposób przeprowadzania wyborów do Wydziałowych Rad Doktorantów określa Ordynacja Wyborcza uchwalona przez Radę Doktorantów.
 6. Pracą Wydziałowej Rady Doktorantów kieruje Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów wybrany spośród jej grona.
 7. Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów obejmuje swoją funkcję z dniem 1 stycznia. Jeżeli Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów został wybrany w trybie wyborów uzupełniających obejmuje swoją funkcję z dniem zatwierdzenia wyborów.
 8. Kadencja Wydziałowej Rady Doktorantów rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia zwołanego przez Przewodniczącego Wydziałowej Rady Doktorantów, a kończy się wraz z pierwszym posiedzeniem Wydziałowej Rady Doktorantów nowej kadencji.
 9. Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów:
  • wykonuje uchwały Wydziałowej Rady Doktorantów,
  • może wyznaczyć pełnomocników realizujących określone zadania wyznaczając zakres ich kompetencji oraz termin wygaśnięcia pełnomocnictwa,
  • koordynuje prace Wydziałowej Rady Doktorantów, w tym zwołuje posiedzenia Wydziałowej Rady Doktorantów i przewodniczy tym posiedzeniom,
  • reprezentuje Samorząd Doktorantów Wydziału wobec władz Wydziału oraz w Radzie Doktorantów.
 10. Wydziałowa Rada Doktorantów może upoważnić innego członka Wydziałowej Rady Doktorantów do reprezentowania Samorządu Doktorantów Wydziału łącznie z Przewodniczącym Wydziałowej Rady Doktorantów, samodzielnie albo z innym członkiem Wydziałowej Rady Doktorantów.
 11. Wydziałowa Rada Doktorantów odbywa posiedzenia zwyczajne co najmniej raz na trzy miesiące. Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów zawiadamia jej członków o posiedzeniu zwyczajnym pisemnie lub pocztą elektroniczną nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem, przedkładając porządek obrad.
 12. Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Wydziałowej Rady Doktorantów z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  • Dziekana Wydziału,
  • co najmniej jednego członka Wydziałowej Rady Doktorantów,
  • przewodniczącego Komisji Regulaminowej,
  • Zarządu,
  • 10% doktorantów danego Wydziału.
 13. Nadzwyczajne posiedzenie Wydziałowej Rady Doktorantów odbywa się w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów zawiadamia członków Wydziałowej Rady Doktorantów o posiedzeniu nadzwyczajnym pisemnie, lub pocztą elektroniczną nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem, przedkładając porządek obrad.
 14. Wydziałowa Rada Doktorantów może rozpatrywać sprawy nieobjęte porządkiem obrad, o ile podejmie uchwałę o zmianie porządku obrad.
 15. Wydziałowa Rada Doktorantów na pierwszym posiedzeniu wybiera:
  • kandydatów na członków Komisji Regulaminowej,
  • członka Sądu Koleżeńskiego.
  • przedstawicieli do Komisji Wydziałowych.
 16. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Wydziałowej Rady Doktorantów, mandat ten do końca kadencji zostaje nieobsadzony, gdyby jednak liczba członków Wydziałowej Rady Doktorantów spadła poniżej liczby wskazanej w ust. 4 Komisarz Wyborczy wnioskuje do Rady Doktorantów o przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

§ 9
Przedstawiciele Doktorantów

 1. Doktoranci będący członkami Senatu PW, Rad Podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni oraz innych podmiotów reprezentują w nich społeczność doktorantów i biorą aktywny udział w pracach tych organów.
 2. Liczbę przedstawicieli doktorantów w Senacie PW oraz Radach Podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni określa Ustawa i Statut Uczelni.
 3. Przedstawicielem doktorantów w Senacie PW jest Przewodniczący Rady Doktorantów PW. W przypadku gdy Samorząd ma więcej niż jedno miejsce w Senacie PW, Rada Doktorantów wybiera spośród siebie kolejnych przedstawicieli na Senat PW.
 4. Przedstawicielem doktorantów w Radzie Podstawowej jednostki jest Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów. W przypadku gdy Samorząd ma więcej niż jedno miejsce w tejże Radzie, Wydziałowa Rada Doktorantów wybiera spośród doktorantów Wydziału kolejnych przedstawicieli do tej Rady.
 5. Członkowie Kolegiów Elektorów do wyboru Rektora i Prorektorów, Dziekana i Prodziekanów oraz Przedstawicieli do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego wybierani są w wyborach powszechnych zgodnie z Ordynacją Wyborczą uchwaloną przez Radę Doktorantów.
 6. Przedstawicieli doktorantów w Komisjach Senackich i Rektorskich PW oraz innych podmiotach o charakterze ponadwydziałowym i pozauczelnianym mianuje Rada Doktorantów na wniosek Przewodniczącego Rady Doktorantów spośród członków Samorządu.
 7. Przedstawicieli doktorantów w Komisjach Wydziałowych oraz innych podmiotach o charakterze wydziałowym mianuje Wydziałowa Rada Doktorantów na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Rady Doktorantów spośród doktorantów Wydziału.

§ 10
Finanse

 1. Rada Doktorantów uchwala na wniosek Zarządu podział środków budżetowych przeznaczonych przez Uczelnię na działalność doktorantów (dalej „Budżet Samorządu”) na dany rok kalendarzowy.
 2. Projekt Budżetu Samorządu opracowuje Zarząd i przedkłada Radzie Doktorantów do uchwalenia, po zaopiniowaniu go przez Komisję Regulaminową.
 3. Projekt Budżetu Samorządu przygotowywany jest w oparciu o:
  • Regulamin Funduszu Kulturalno-Wychowawczego Doktorantów PW uchwalonym przez Radę Doktorantów większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy jej aktualnego składu w porozumieniu z właściwym Prorektorem do spraw doktoranckich.
  • preliminarze i wnioski przedstawione przez Wydziałowe Rady Doktorantów, uczelniane organizacje doktorantów i stowarzyszenia doktorantów zrzeszające doktorantów PW. Szczegółową formę i tryb składania preliminarzy ustala Rada Doktorantów.
 4. Projekt Budżetu Samorządu zawiera:
  • projekt podziału środków budżetowych przeznaczonych na działalność doktorantów,
  • projekt podziału środków budżetowych na działalność organizacyjną Samorządu.
 5. Rada Doktorantów uchwala Budżet Samorządu większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy jej aktualnego składu.
 6. Dodatkowe środki, które wpływają na działalność doktorancką w trakcie roku kalendarzowego, pozostają w dyspozycji Zarządu. Na posiedzeniu Rady Doktorantów uchwalana jest korekta Budżetu Samorządu większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy jej aktualnego składu.
 7. Rada Doktorantów i Komisja Regulaminowa sprawują nadzór nad realizacją Budżetu Samorządu przez Zarząd. Mogą one żądać wyjaśnień i przekazania informacji przez członków Zarządu.
 8. Zarząd przedstawia organom Uczelni sprawozdanie z rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez Uczelnię na działalność doktorantów i rozliczenie tych środków jeden raz w roku kalendarzowym w terminie ustalonym z Rektorem.
 9. Zarząd, działając w porozumieniu z Rektorem pełni bieżące funkcje kontrolne w stosunku do wszystkich podmiotów, które korzystają z przyznanych w Budżecie Samorządu środków.

§ 11
Zmiany Regulaminu i Ordynacji Wyborczej

 1. Zmiany Regulaminu i Ordynacji Wyborczej uchwala Rada Doktorantów większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Doktorantów.
 2. Propozycje zmian w Regulaminie lub Ordynacji Wyborczej powinny być rozesłane wszystkim członkom Rady Doktorantów na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady Doktorantów, na którym mają one być rozpatrywane.

§ 12
Przepisy końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ustawę, Statut PW oraz inne, właściwe przepisy prawa.
 2. Organem właściwym do dokonywania interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest Rada Doktorantów
 3. Traci moc Regulamin Samorządu Doktorantów uchwalony przez Radę Doktorantów Politechniki Warszawskiej w dniu 23 lutego 2006 r.

Pobierz: Regulamin SD PW

Rada Doktorantów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW