Rekrutacja SZKOŁA DOKTORSKA

Daty

SZKOŁA DOKTORSKA

Informacje praktyczne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej nr 1

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej nr 1 na rok akademicki 2019/2020 (w tym odbycia rozmowy kwalifikacyjnej) jest złożenie wymienionych poniżej dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej (skany dokumentów zapisane na nośniku CD):

  1. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra wraz z dokumentacją pozwalającą ocenić przebieg studiów (dyplom wraz z suplementem)* – w terminie do dnia 4 września 2019 r.

* Tymczasowo dopuszcza się złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu dyplomowego wraz z kartą przebiegu studiów, wystawionymi przez Uczelnię (Dział Ewidencji Studentów – w wyjątkowych przypadkach: kopia/wyciąg z protokołu z posiedzenia Komisji Egzaminu Dyplomowego oraz karta przebiegu studiów, poświadczone za zgodność z oryginałem).

2. CV, list motywacyjny oraz wykaz osiągnięć kandydata wskazujących na jego predyspozycje do pracy badawczej (wykaz publikacji i prezentacji na konferencjach, informację o udziale w projektach, wynikach działalności w studenckim ruchu naukowym, uzyskanych nagrodach itp.) – w terminie do 28 sierpnia 2019 r.;

3. deklarację wyboru wiodącej dyscypliny naukowej – w terminie do 28 sierpnia 2019 r.;

4. wskazanie przez kandydata maksymalnie dwóch zagadnień badawczych (głównego i ew. rezerwowego), wybranych spośród oferty przedstawionej przez Szkołę Doktorską nr 1 w dyscyplinie naukowej zadeklarowanej przez kandydata – w terminie do 28 sierpnia 2019 r;

5. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł – w terminie do 28 sierpnia 2019 r.;

UWAGA: Rejestracja i opłata rekrutacyjna dotyczy ubiegania się o przyjęcie do danej szkoły doktorskiej. W przypadku jednoczesnego ubiegania się o przyjęcie do innych szkół doktorskich PW, należy osobno dokonać rejestracji i wnieść opłatę rekrutacyjną, zgodnie z informacją podaną na stronie wybranej szkoły doktorskiej PW.

6. Wypełnioną i podpisaną kartę informacyjną (wydruk z systemu REKRUTACJA) – w terminie do 28 sierpnia 2019 r.;

7. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (wydruk z systemu REKRUTACJA) – w terminie do 28 sierpnia 2019 r.;

8. 2 aktualne fotografie (o wymiarach 35×45 mm, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem) oraz zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD (plik: JPG; maks. 150 kilobajtów; 2 cm x2,5 cm (300×375 pikseli); 300 DPI – w terminie do dnia 28 sierpnia 2019 r.;

9. informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia i inne formy kształcenia (formularz do pobrania) – w terminie do 28 sierpnia 2019 r.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać od dnia 19 sierpnia 2019 r. w Dziale Obsługi Doktorantów

  1. Noakowskiego 18/20, klatka C
    w godzinach:
    poniedziałek, środa, piątek 8.30 – 12.00;
    wtorek, czwartek 12.00 – 16.00

Informacje na temat szkół doktorskich dostępne są na stronie: www.pw.edu.pl/Kandydaci/Szkoly-Doktorskie

Ważne informacje:
https://www.biurorektora.pw.edu.pl/Ustawa-2.0-w-PW/Zmiany-w-PW/Szkoly-Doktorskie/Szkoly-Doktorskie

Tryb przyjmowania na studia doktoranckie

Niezbędne dokumenty

Rada Doktorantów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW