Organizacja i zasady

Organizacja i zasady prowadzenia studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Ogólna charakterystyka studiów

 1. Studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) na Wydziale Inżynierii Materiałowej są studiami stacjonarnymi, prowadzonymi w języku polskim.
 2. Uczestnicy studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej mogą być także uczestnikami międzynarodowych studiów doktoranckich, współorganizowanych przez Wydział z NIMS w Japonii lub z EMPA w Szwajcarii.
 3. Studia doktoranckie trwają nominalnie 4 lata (mogą być przedłużone) i są prowadzone w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria materiałowa.
 4. Osoba, która ukończyła studia doktoranckie, posiada kompetencje odpowiadające standardom europejskim – trzeciemu poziomowi Ram Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz ósmemu poziomowi Europejskich Ram Kwalifikacji.
 5. Kandydat zostaje przyjęty na studia doktoranckie do jednego z zakładów wydziałowych.
 6. Uczestnik studiów doktoranckich odbywa studia pod opieką pracownika Wydziału mającego uprawnienia do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich. Wykaz samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału i tematyki naukowej Zakładów, w których pracują podano na stronie internetowej Wydziału.
 7. Program kształcenia doktorantów na Wydziale podany jest w dokumencie Program kształcenia dla studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
 8. Organizacja roku akademickiego na studiach doktoranckich, w tym terminy rozpoczęcia semestrów, organizacja sesji egzaminacyjnych itp. są takie same jak na studiach I i II stopnia.

Nadzór, kierowanie i administrowanie studiami

 1. Ogólny nadzór nad działalnością studiów doktoranckich sprawuje Rada Wydziału, która uchwala m.in.:
  • Program kształcenia – po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu doktorantów.
  • Zasady przeprowadzania postępowania konkursowego w procesie rekrutacji na studia, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji, ustalonymi przez Senat PW.
  • Szczegółowe zasady organizacji i prowadzenia studiów na Wydziale.

  Uchwały Rady Wydziału w wymienionych wyżej sprawach wymagają akceptacji Rektora.

 1. Dokumenty dotyczące studiów doktoranckich stanowiące przedmiot uchwał Rady Wydziału opiniuje Komisja ds. Kształcenia.
 2. Bieżące działania związane z prowadzeniem studiów na wydziale koordynuje kierownik studiów doktoranckich. Kierownik studiów jest powoływany przez Rektora po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału oraz wydziałowego organu samorządu doktorantów.
 3. Zwierzchnikiem wszystkich doktorantów Wydziału jest Dziekan.
 4. Przełożonym i opiekunem ogółu doktorantów PW jest Rektor.
 5. Reprezentantem interesów i wyrazicielem opinii doktorantów PW są organy samorządu doktorantów.
 6. Czynności administracyjne związane z organizacją studiów doktoranckich oraz obsługą doktorantów prowadzi Sekretariat Studiów Doktoranckich.
 7. Funkcjonowanie studiów doktoranckich ocenia Rada Wydziału na podstawie wyników analizy sprawozdań kierownika studium przedstawianych Radzie raz w roku.

Przyjęcia na studia doktoranckie

 1. Przyjęcia na studia doktoranckie następują co semestr.
 2. Liczbę miejsc na studiach ustala Rektor na wniosek Dziekana.
 3. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.
 4. Czynności związane z rekrutacją przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds.Studiów Doktoranckich, powołana przez Dziekana. Skład Komisji określa Regulamin studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
 5. Warunki i tryb rekrutacji oraz zasady przeprowadzania postępowania konkursowego w procesie rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale są podawane do wiadomości publicznej w formie informacji umieszczanych na witrynie internetowej Wydziału.
 6. Kandydaci na studia mają udostępniony wykaz pracowników Wydziału mogących pełnić funkcję opiekuna naukowego. Wykaz ten wraz z informacją o tematyce badań naukowych prowadzonych na poszczególnych zakładach jest umieszczony na witrynie internetowej Wydziału.
 7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 8. Przyjęcie na studia doktoranckie może nastąpić w trybie przeniesienia ze studiów doktoranckich prowadzonych na innym wydziale PW lub na innej uczelni, w zakresie tej samej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.
 9. O przyjęcie na studia doktoranckie w trybie przeniesienia może się ubiegać doktorant, który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów doktoranckich oraz wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących na uczelni i na wydziale, które opuszcza, oraz otrzymał zgodę kierownika realizowanych dotychczas studiów doktoranckich na przeniesienie.
 10. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie na Wydziale w trybie przeniesienia podejmuje kierownik studiów. Kierownik dokonuje transferu osiągnięć i ustala –w porozumieniu z opiekunem naukowym – indywidualny program studiów przyjętego doktoranta.

Zaliczanie przedmiotów

 1. Przedmioty kształtujące umiejętności ogólne, przedmioty kształtujące kompetencje w zakresie metodyki oraz nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przedmioty zaawansowane dla dziedziny nauk technicznych i przedmioty specjalistyczne dla dyscypliny inżynieria materiałowa zaliczane są w skali od 2 do 5, natomiast pozostałe jako 0 lub 1.
 2. Przedmiot Studia Literaturowe jest zaliczany na podstawie sprawozdania złożonego przez doktoranta. Moduł ten nie może być traktowany jako zaawansowany.
 3. Moduł Seminarium Naukowe zaliczany jest oddzielnie w kolejnych latach studiów. Seminarium może być organizowane w Zakładzie lub na Wydziale. Wymiar przedmiotu wynosi 4 punkty ECTS w roku. Warunki zaliczenia przedmiotu ustala i zaliczenia dokonuje prowadzący seminarium.
 4. 14. Przedmiot Pracownia Naukowa zaliczany jest oddzielnie w kolejnych latach studiów przez opiekuna naukowego doktoranta. Wymiar przedmiotu wynosi 20 punktów ECTS w semestrze.
 5. Moduł Praktyka Zawodowa zaliczany jest przez pracownika dydaktycznego, odpowiadającego za te zajęcia.
 6. Zaliczenie przedmiotu Przygotowanie Rozprawy Doktorskiej następuje w wyniku wydrukowania napisanej pracy doktorskiej w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej, zdania egzaminów z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i z języka obcego oraz publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Zaliczenie tego modułu przed upływem 4-go roku studiów powoduje zaliczenie wszystkich niezaliczonych dotychczas przedmiotów SNk (Seminarium Naukowe) i PNk Pracownia Naukowa).
 7. Istnieje możliwość realizacji części wymagań programowych w wyniku transferu osiągnięć, które polega na uznaniu za zaliczone pewnej liczby punktów ECTS w poszczególnych grupach przedmiotów (przedmiotów zaawansowanych oraz przedmiotów kształtujących umiejętności ogólne) występujących w programie studiów doktoranckich. Transferowanie osiągnięć dokonywane jest w przypadku, gdy doktorant posiada udokumentowane osiągnięcia wykraczające poza wymagania związane z uzyskaniem dyplomu studiów magisterskich, w tym uzyskane także w wyniku kształcenia poza systemem szkolnictwa wyższego.Łączna liczba transferowanych punktów ECTS nie może przekroczyć – w żadnej z dwóch ww. grup przedmiotów uwidocznionych w Tabeli 1 – połowy wymaganej w tej grupie liczby punktów ECTS. W przypadku absolwentów studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej, indywidualny program studiów opracowany z uwzględnieniem ewentualnego transferu osiągnięć, nie może obejmować przedmiotów zaliczonych na studiach I lub II stopnia.
  Decyzje w sprawie transferu osiągnięć podejmuje kierownik studiów doktoranckich na wniosek doktoranta poparty przez opiekuna naukowego.
 8. Doktorant ma obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu z nauczycielem akademickim.
 9. Doktorant niepobierający stypendium oraz doktorant którego stypendium jest finansowane wyłącznie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań pro-jakościowych ma obowiązek odbywania praktyk zawodowych, uczestnicząc w realizacji procesu dydaktycznego w wymiarze 10 godzin rocznie.
 10. Doktorant którego stypendium jest finansowane wyłącznie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań pro-jakościowych, ma obowiązek odbywania praktyk zawodowych, uczestnicząc w realizacji procesu dydaktycznego w wymiarze 10 – 30 godzin rocznie, w tym uczestnicząc w prowadzeniu zajęć dydaktycznych wspólnie z nauczycielem akademickim w wymiarze co najmniej 10 godzin rocznie.
 11. Doktorant pobierający stypendium doktoranckie, ma obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu wspólnie z nauczycielem akademickim w wymiarze 30 – 90 godzin obliczeniowych na rok. Obciążenie dydaktyczne powyżej 10 godzin obliczeniowych na rok może być realizowane w formie prac pomocniczych, takich jak np. sprawdzanie prac domowych i egzaminacyjnych, w szczególności związanych z zajęciami prowadzonymi przez opiekuna naukowego.
 12. Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w wymiarze co najmniej 90 godzin rocznie, jest zwolniony z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych.
 13. Wymiar prowadzonych zajęć może zostać zmniejszony (proporcjonalnie do okresu pobytu w innym ośrodku), jeśli doktorant prowadzi badania naukowe związane z tematem pracy doktorskiej na innej uczelni lub w ośrodku badawczym wymagającym okresowej zmiany miejsca zamieszkania (zwłaszcza w przypadku wyjazdu za granicę).

Warunki rejestracji na kolejne lata studiów

 1. Uzyskanie rejestracji na rok k+1 studiów (zaliczenia roku k) wymaga spełnienia następujących warunków:
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów znajdujących się w indywidualnym planie studiów na rok akademicki k.
 • Uzyskanie minimalnego wymaganego stopnia zaawansowania studiów określonego przez:
  • PN: "numer" pracowni naukowej, która musi zostać zaliczona;
  • SN: "numer" seminarium naukowego, które musi zostać zaliczone;
  • ECTS_Zmin: minimalną liczbę punktów ECTS uzyskanych od początku studiów z przedmiotów zaawansowanych, z uwzględnianiem punktów ECTS uzyskanych w wyniku transferu;
  • ECTS_Omin: minimalną liczbę punktów ECTS uzyskanych od początku studiów z przedmiotów kształtujących umiejętności ogólne, z uwzględnianiem punktów ECTS uzyskanych w wyniku transferu;
 • Minimalne wymagane wartości ECTS_Zmin i ECTS_Omin oraz "numery" zaliczonej pracowni naukowej (PN) i zaliczonego seminarium naukowego (SN) wymagane do rejestracji po roku k (rejestracji na rok k+1), określane jako rygory studiowania, są podane w Tab.1.
 • W przypadku rejestracji po 1. roku – zaliczenie dodatkowo modułu Seminarium Pedagogiczne.
 • W przypadku rejestracji po 2. roku – uzyskanie dodatkowo co najmniej 6 punktów ECTS z zaawansowanych przedmiotów podstawowych, znajdujących się w ofercie CSZ.
 • Złożenie deklaracji określającej przedmioty (moduły) przewidziane do realizacji w kolejnym roku.
 • Wywiązanie się z powierzonych obowiązków dydaktycznych, potwierdzone przez pracownika naukowego, odpowiedzialnego za prowadzone zajęcia dydaktyczne.
 • Tabela 1: Rygory studiowania

  Rok studiów

  ECTS

  PN

  SN

  Zmin

  Omin

  1

  7

  4

  PN1

  SN1

  2

  14

  8

  PN2

  SN2

  3

  21

  12

  PN3

  SN3

  4*

  25

  20

  PN4

  SN4

  * spełnienie rygorów studiowania po roku 4 jest warunkiem przedłużenia studiów, z zastrzeżeniem punktu 34

  W przypadku, kiedy mimo niezaliczenia modułu Pracownia Naukowa lub Seminarium Naukowe doktorant spełnia rygory studiowania, warunkiem rejestracji na kolejny rok jest uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna naukowego.

 1. Rejestracja na kolejny rok studiów doktoranckich jest realizowana zgodnie z ogólnymi zasadami i trybem rejestracji obowiązującymi na prowadzonych na Wydziale studiach trzystopniowych.
 2. Decyzje rejestracyjne podejmuje kierownik studiów na podstawie oceny realizacji przez doktorantów programu studiów, biorąc pod uwagę:
  • Spełnienie warunków określonych w punkcie 35.
  • Terminowość złożenia oraz kompletność i zawartość Sprawozdania z Działalności Naukowej.
 1. Doktorant, który badania naukowe związane z tematem pracy doktorskiej realizuje na innej uczelni lub w ośrodku badawczym (zwłaszcza za granicą), powinien mieć stworzone możliwości złagodzenia bądź zrealizowania w indywidualnie określony sposób niektórych obowiązków wynikających z wymagań programowych oraz zasad rejestracji. Decyzje w tych sprawach, wynikające z rozpatrzenia wniosków doktorantów, podejmuje kierownik studiów informując o nich, zwłaszcza gdy związane są one z okresowym wstrzymaniem wypłacania stypendium, odpowiednie jednostki administracji centralnej PW.
 2. Doktorantowi może zostać udzielona zgoda na przesunięcie rygorów studiowania określonych w Tab. 2 nie więcej niż na jeden rok. Zgoda taka może być udzielona nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik studiów. W przypadku przesunięcia rygorów studiowania wstrzymywana jest wypłata stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium z dotacji pro-jakościowej. Udzielenie zgody na przesunięcie rygorów studiowania nie oznacza automatycznego przedłużenia okresu odbywania studiów.
 3. Zastrzeżenia doktorantów, wniesione w formie pisemnej, dotyczące decyzji kierownika studiów związanych z rejestracją, rozpatruje Dziekan.

Zasady i tryb uznawania osiągnięć doktoranta uzyskanych poza wydziałem

 1. W przypadku zaliczenia przez doktoranta przedmiotu poza Wydziałem, ewentualne uznanie takiego zaliczenia i przydzielenie doktorantowi odpowiedniej liczby punktów ECTS następuje bez oceny. Decyzję o przyznaniu liczby punktów ECTS określa kierownik studiów doktoranckich na wniosek doktoranta poparty przez opiekuna naukowego doktoranta, kierując się dokumentacją pozwalającą ocenić treści merytoryczne przedmiotu, jego stopień zaawansowania, tematy egzaminów lub zaliczeń itp.

Wymagania dotyczące sprawozdań z realizowanej pracy naukowej

 1. Uczestnicy studiów doktoranckich WIM PW zobowiązani są do złożenia, w podanym przez Sekretariat Studiów Doktoranckich, terminie sprawozdania z przebiegu studiów w zakończonym roku akademickim. Sprawozdanie to powinno zawierać:
  • Krótki opis postępów w realizacji pracy doktorskiej.
  • Krótki opis zamierzeń badawczych na następny rok akademicki.
  • Informację o zaliczonych przedmiotach, wykazanych w indywidualnym planie studiów na opisywany rok akademicki.
  • Informację o ukończonych kursach i szkołach letnich.
  • Informację o pracach na rzecz Wydziału.
  • Informację o przewidywanym terminie otwarcia przewodu doktorskiego (gdy nie jest otwarty).
  • Spis publikacji (artykuły, referaty opublikowane w materiałach konferencyjnych, rozdziały w publikacjach książkowych).
  • Informację o uczestnictwie w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych (w tym referaty nieopublikowane, jak postery i udział bierny).
  • Informację o udziale w wystawach naukowo-technicznych.
  • Informację o wyjazdach na staże naukowe.
  • Informację o uczestnictwie w projektach badawczych (rodzaj, temat, oficjalny numer projektu, wydziałowy numer projektu).
  • Informację o współautorstwie opracowania naukowego, związanego z realizacją projektu badawczego (raportu, sprawozdania, publikacji, zgłoszenia publikacji itp.)
  • Informację o dodatkowym wynagrodzeniu związanym z udziałem projektu badawczego (wydziałowy numer projektu bez podania kwoty).
  • Inne istotne informacje i uwagi.
 1. Sprawozdanie powinno być podpisane przez doktoranta i opiekuna naukowego lub promotora.

Przedłużenie okresu studiów

 1. Na wniosek doktoranta okres odbywania studiów może zostać przedłużony. Decyzje dotyczące przedłużenia okresu studiów podejmuje kierownik studiów.
 2. Decyzje dotyczące przedłużenia okresu studiów podejmowane są zgodnie z następującymi zasadami:
 • Kierownik studiów przedłuża okres odbywania studiów o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, określonych w odrębnych przepisach.
 • W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów może przedłużyć okres odbywania studiów, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku:
  • czasowej niezdolności do odbywania studiów, spowodowanej chorobą,
  • sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
  • sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności,

  łącznie nie więcej niż o rok.

 • Kierownik studiów może – po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora – przedłużyć okres odbywania studiów, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie więcej jednak niż o 2 lata.

Ukończenie studiów

 1. Warunkiem ukończenia studiów jest:
  • Spełnienie wszystkich wymagań związanych z realizacją programu studiów.
  • Uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Skreślenie z listy uczestników studiów

 1. Z listy uczestników studiów zostaje skreślony doktorant, który
  • Nie uzyskał rejestracji na kolejny semestr.
  • Nie spełnił warunków ukończenia studiów (nie zrealizował w pełni programu studiów lub nie uzyskał stopnia naukowego doktora) przed ustalonym terminem ukończenia studiów.

  Inne sytuacje, w których następuje skreślenie doktoranta z listy uczestników studiów, określa Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej.

 1. Decyzję o skreśleniu doktoranta z listy uczestników studiów podejmuje kierownik studiów. O zamiarze skreślenia kierownik studiów informuje doktoranta oraz jego opiekuna naukowego co najmniej tydzień przed podjęciem tej decyzji.
 2. Decyzję o skreśleniu doktoranta z listy uczestników studiów kierownik studiów doktoranckich wydaje w formie pisemnej i przekazuje ją zainteresowanemu za pokwitowaniem odbioru. O decyzji tej informowany jest opiekun naukowy, Dziekan i Rektor.
 3. Doktorant skreślony z listy uczestników studiów może odwołać się od decyzji kierownika studiów doktoranckich do Rektora, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o skreśleniu. Decyzja Rektora w sprawie odwołania jest ostateczna.
 4. Kierownik studiów doktoranckich może wydać zgodę na wznowienie studiów doktoranckich osobie skreślonej z listy uczestników studiów doktoranckich z powodu nieuzyskania stopnia doktora w okresie trwania studiów, która złożyła pozytywnie zaopiniowaną przez promotora rozprawę doktorską oraz wniosek o wznowienie, pod warunkiem, że wnioskujący spełnił uprzednio wszystkie wymagania związane z realizacją programu studiów.

Postanowienia końcowe

 1. Przepisy zawarte w niniejszym dokumencie obowiązują od 1 października 2012 r., przy czym:
  • W zakresie rekrutacji dotyczą one także kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013.
  • Realizacja programu studiów na studiach doktoranckich rozpoczętych w roku akademickim 2011/2012 lub wcześniej odbywa się według dotychczas obowiązujących przepisów.
 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym dokumencie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące studiów doktoranckich i doktorantów oraz akty prawa wewnętrznego PW, a w szczególności przepisy Regulaminu studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
 2. Decyzje w sprawach interpretacji zapisów znajdujących się w dokumentach dotyczących studiów doktoranckich oraz w kwestiach nieuregulowanych tymi zapisami podejmuje Dziekan lub – z upoważnienia Dziekana – kierownik studiów doktoranckich.

Zobacz: Pliki

Rada Doktorantów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW