Regulamin dziennych studiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji, organizację i tok studiów doktoranckich Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz związane z nimi prawa i obowiązki uczestników studiów doktoranckich.
 2. Studia doktoranckie prowadzone przez Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej są tworzone i znoszone przez Rektora, na wniosek rady wydziału.
 3. Doktoranci Wydziału Inżynierii Materiałowej PW zakwalifikowani na studia w ramach Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w zakresie wysokowydajnych materiałów przystosowanych do środowiska – WIM PW w Polsce – Empa w Szwajcarii lub "Joint Graduated Program – WIM PW w Polsce – NIMS w Japonii" realizują program studiów we współpracy z Empa w Szwajcarii lub NIMS w Japonii.
 4. Nadzór merytoryczny nad działalnością studiów doktoranckich prowadzonych na wydziale sprawuje rada wydziału. W szczególności rada wydziału uchwala:
  1. Program kształcenia, o którym mowa w §3, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu doktorantów.
  2. Zasady przeprowadzania postępowania konkursowego w procesie rekrutacji na studia doktoranckie, zgodne z warunkami i trybem rekrutacji, ustalonymi przez Senat PW.
  3. Szczegółowe zasady organizacji i prowadzenia studiów doktoranckich.

  Uchwały rady wydziału w sprawach wymienionych w pkt 1-3 wymagają akceptacji Rektora.

 5. Rada wydziału określa maksymalną liczbę uczestników studiów doktoranckich będących pod opieką jednego pracownika oraz zasady sprawowania opieki nad doktorantami przez emerytowanych pracowników PW, pracowników zatrudnionych w PW w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz osób nie będących pracownikami PW.
 6. Bieżące działania związane z prowadzeniem studiów na wydziale koordynuje kierownik studiów doktoranckich. Kierownik studiów jest powoływany przez Rektora po zasięgnięciu opinii rady wydziału oraz wydziałowego organu samorządu doktorantów.
 7. Osoba, która ukończyła studia doktoranckie w WIM PW, uzyskując stopień naukowy doktora, posiada kompetencje odpowiadające trzeciemu poziomowi Ram Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz ósmemu poziomowi Europejskich Ram Kwalifikacji.
 8. Przełożonym i opiekunem ogółu doktorantów PW jest Rektor.
 9. Reprezentantem interesów i wyrazicielem opinii doktorantów PW są organy samorządu doktorantów.

§ 2
Przyjęcia na studia

 1. Liczbę miejsc na studiach doktoranckich prowadzonych na wydziale ustala Rektor na wniosek dziekana.
 2. O przyjęcie na studia doktoranckie może się ubiegać osoba, która:
  1. Posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym kraju, przy czym zasady uznawania wykształcenia zdobytego za granicą określają odrębne przepisy.
  2. Uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika wydziału, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, spełniającego wymagania określone na podstawie art. 201 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
  3. Uzyskała od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry, zakładu), w której realizowana będzie praca doktorska, zgodę na wykonywanie tej pracy w jednostce, stanowiącą zarazem zobowiązanie do zapewnienia właściwych warunków jej realizacji, o których mowa w §5 ust. 15 niniejszego regulaminu.
 3. Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie obywateli polskich oraz osób niebędących obywatelami polskimi, które korzystają z praw obywateli polskich odbywa się w drodze konkursu. Rekrutacja pozostałych osób niebędących obywatelami polskimi odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Na potrzeby rekrutacji kandydaci na studia doktoranckie mają udostępniony wykaz pracowników wydziału mogących pełnić funkcję opiekuna naukowego. Wykaz ten wraz z informacją o tematyce badań naukowych jest umieszczony na stronie internetowej wydziału.
 5. Czynności związane z rekrutacją na studia doktoranckie przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich, powołana przez dziekana. Komisji przewodniczy kierownik studiów doktoranckich. Ponadto w skład komisji wchodzi co najmniej dwóch pracowników wydziału uprawnionych do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich oraz przedstawiciele doktorantów w liczbie określonej decyzją rady wydziału, desygnowani przez wydziałowy organ samorządu doktorantów.
 6. Komisja rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich przeprowadza postępowanie konkursowe, na studia doktoranckie w sposób uchwalony przez radę wydziału, biorąc między innymi pod uwagę:
  1. Spełnienie przez kandydata warunków ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie.
  2. Przebieg studiów prowadzących do dyplomu magisterskiego.
  3. Osiągnięcia kandydata wskazujące na jego predyspozycje do pracy badawczej, w tym publikacje oraz wyniki działalności w studenckim ruchu naukowym.
  4. Efekty rozmowy kwalifikacyjnej.
 7. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie. Decyzja w sprawie przyjęcia na studia rozpoczynające się w danym semestrze musi być podjęta przed rozpoczęciem semestru.
 8. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich o nieprzyjęciu na studia doktoranckie kandydat może się odwołać do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji. Decyzja Rektora w sprawie odwołania jest ostateczna.
 9. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie są podawane do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronie internetowej studiów doktoranckich PW oraz na stronie internetowej wydziału nie później niż 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym rozpoczynają się studia.
 10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 11. Przyjęcie w poczet doktorantów PW następuje z chwilą immatrykulacji i po złożeniu ślubowania akademickiego o treści określonej w Statucie PW. Ślubowania nie składają absolwenci PW. Po immatrykulacji doktorant otrzymuje legitymację doktoranta oraz kartę uczestnika studiów doktoranckich. Karta uczestnika studiów doktoranckich jest dokumentem przedstawiającym przebieg oraz wyniki studiów i stanowi własność doktoranta. Wzór karty uczestnika studiów doktoranckich określa Rektor.
 12. W przypadku studiów niestacjonarnych przyjęcie w poczet doktorantów PW jest uwarunkowane wniesieniem przez kandydata opłaty za co najmniej jeden semestr studiów.
 13. Przyjęcie na studia doktoranckie może nastąpić w trybie przeniesienia ze studiów doktoranckich prowadzonych na innym wydziale PW lub na innej uczelni, w ramach tej samej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.
 14. O przyjęcie na studia doktoranckie w trybie przeniesienia może się ubiegać doktorant, który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów doktoranckich oraz wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni i na wydziale, które opuszcza i otrzymał opinię kierownika realizowanych dotychczas studiów doktoranckich.
 15. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie w trybie przeniesienia wydaje kierownik studiów doktoranckich Wydziału Inżynierii Materiałowej PW. Kierownik ustala – w porozumieniu z opiekunem naukowym – indywidualny program studiów przyjętego doktoranta.
 16. Kierownik studiów doktoranckich może wyrazić zgodę na przeniesienie doktoranta w ramach wydziału ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne i odwrotnie. Postanowienia ust. 14 stosuje się odpowiednio.

§ 3
Program kształcenia

 1. Program kształcenia na studiach doktoranckich uchwala rada Wydziału Inżynierii Materiałowej PW. Program kształcenia określa:
  1. Dziedzinę nauki(tj. nauki techniczne)i dyscyplinę naukową (tj. inżynieria materiałowa), w których osoby kończące studia uzyskują stopnie naukowe doktora.
  2. Formę studiów doktoranckich (stacjonarne albo niestacjonarne).
  3. Efekty kształcenia.
  4. Plan i program studiów doktoranckich, spełniające wymagania określone w ust. 4 – 9.
 2. W wyniku realizacji programu studiów, obejmującego przede wszystkim prowadzenie działalności naukowo-badawczej, uczestniczenie w życiu krajowego i międzynarodowego środowiska naukowego, osoba kończąca studia osiąga efekty kształcenia w zakresie:
  1. Wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym oraz szczegółowym, obejmującej najnowsze osiągnięcia w obszarze prowadzonych badań naukowych.
  2. Umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzonych badań naukowych.
  3. Kompetencji społecznych, odnoszących się do działalności naukowo – badawczej i społecznej roli naukowca.
 3. Uchwalony przez radę wydziału program studiów doktoranckich obejmuje m.in.:
  1. Pracę naukową, prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego, a następnie promotora albo promotora i promotora pomocniczego, prowadzącą do przygotowania rozprawy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego doktora.
  2. Przedmioty o charakterze podstawowym dla dziedziny nauki, w której prowadzone są studia doktoranckie, o odpowiednim stopniu zaawansowania, z oferty wydziału, Uczelni lub z innej instytucji prowadzącej kształcenie doktorantów.
  3. Przedmioty związane z dyscypliną naukową inżynieria materiałowa, w której prowadzone są studia doktoranckie, o odpowiednim stopniu zaawansowania i prezentujące najnowsze osiągnięcia nauki.
  4. Przedmioty przekazujące wiedzę niezwiązaną bezpośrednio z dziedziną nauki i dyscypliną naukową oraz kształtujące ogólne umiejętności zawodowe, w tym umiejętności związane z realizacją badań.
  5. Przedmioty, na których doktorant zdobywa kompetencje w zakresie metodyki oraz nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych.
  6. Praktyki zawodowe.
 4. Uchwalony przez radę wydziału program studiów doktoranckich, w odniesieniu do przedmiotów, o których mowa w ust.3 pkt 2 ÷ 5, odpowiada 45 punktom ECTS, przy czym wymiar:
  1. Przedmiotów o charakterze podstawowym dla danej dziedziny nauki i przedmiotów specjalistycznych z danej dyscypliny odpowiada 25 punktom ECTS.
  2. Przedmiotów przekazujących wiedzę niezwiązaną bezpośrednio z dziedziną nauki i dyscypliną naukową oraz kształtujących ogólne umiejętności zawodowe odpowiada 10 punktom ECTS.
  3. Przedmiotów kształtujących kompetencje w zakresie metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych odpowiada 10 punktom ECTS.
 5. Uchwalony przez radę wydziału program studiów doktoranckich powinien:
  1. Stwarzać doktorantowi szerokie możliwości wyboru przedmiotów.
  2. Obejmować co najmniej jeden przedmiot związany z inżynierią materiałową prowadzony w języku obcym (nie dotyczy studiów doktoranckich prowadzonych w języku angielskim).
 6. Występujące w programie studiów doktoranckich praktyki zawodowe realizowane są w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze nie mniejszym niż 10 oraz nie większym niż 90 godzin rocznie, na zasadach określonych w §5 ust. 6 – 8.
 7. Plan studiów doktoranckich określa harmonogram realizacji poszczególnych zadań, w tym między innymi termin wszczęcia przewodu doktorskiego (wszczęcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić przed ukończeniem trzeciego roku studiów) oraz termin złożenia wstępnej wersji rozprawy doktorskiej przeznaczonej do oceny przez promotora.
 8. Plan stacjonarnych studiów doktoranckich powinien umożliwić uzyskanie więcej niż połowy punktów ECTS przypisanych programowi studiów doktoranckich w wyniku zaliczenia przedmiotów, wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich.
 9. Program studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty z uczelnianej oferty dla doktorantów:
  1. Przedmioty podstawowe na poziomie zaawansowanym (Uczelniana Oferta Dydaktyczna Centrum Studiów Zaawansowanych), w wymiarze co najmniej 60 godzin zajęć (przynajmniej 6 punktów ECTS); przedmioty te muszą być zaliczone w trakcie pierwszych 3 semestrów studiów doktoranckich.
  2. Przedmioty humanistyczne, ekonomiczne i specjalistyczne zajęcia z języków obcych, związane z dodatkowymi egzaminami doktorskimi oraz zajęcia kształtujące umiejętności o charakterze ogólnym, takie jak rozumienie aspektów prawnych i etycznych środowiska badawczego, umiejętności pedagogiczne, komunikatywność itp.
 10. Program kształcenia na studiach doktoranckich jest podawany do wiadomości publicznej poprzez publikacje na stronie internetowej studiów doktoranckich PW oraz na stronie internetowej wydziału najpóźniej 3 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym rozpoczynają się studia.
 11. Na podstawie uchwalonego przez radę wydziału programu studiów doktoranckich każdy doktorant ustala – w porozumieniu z opiekunem naukowym – indywidualny program studiów doktoranckich, określający zadania przewidziane do realizacji w kolejnych semestrach. Szczegóły indywidualnego programu studiów doktoranckich mogą być ustalane przed rozpoczęciem kolejnych semestrów studiów.
 12. Indywidualny program studiów doktoranckich może być realizowany przez doktoranta zarówno na macierzystym wydziale, jak i – w pewnej części – w innych jednostkach i instytucjach kształcących doktorantów – w kraju i za granicą. Uznawanie osiągnięć doktoranta uzyskanych poza macierzystym wydziałem odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującym w systemie ECTS. Uznawanie osiągnięć może – zwłaszcza w przypadku studiów doktoranckich niestacjonarnych – dotyczyć także kompetencji uzyskanych w wyniku kształcenia poza systemem szkolnictwa wyższego lub w wyniku samokształcenia, związanego np. z wykonywaną pracą zawodową.
 13. Doktorant może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na innym wydziale PW, niebędących elementem oferty Centrum Studiów Zaawansowanych PW, za zgodą dziekanów obu zainteresowanych wydziałów. Udział w takich zajęciach nie podlega rozliczeniom międzywydziałowym. Odmowa rejestracji doktoranta z innego wydziału przez dziekana wymaga uzasadnienia przekazanego do wiadomości Rektora. Uczestnictwo doktoranta w wykładzie lub innych zajęciach o charakterze audytoryjnym prowadzonych na innym wydziale PW, uruchamianych niezależnie od zgłoszeń doktorantów z innych wydziałów, odbywa się za zgodą prowadzącego te zajęcia oraz kierownika studiów na macierzystym wydziale doktoranta. Odmowa przyjęcia doktoranta z innego wydziału przez prowadzącego zajęcia wymaga uzasadnienia przekazanego do wiadomości dziekanów obu zainteresowanych wydziałów.

§ 4
Organizacja studiów i zasady studiowania

 1. Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest zrealizowanie programu studiów doktoranckich oraz uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego, stopnia naukowego doktora nadanego uchwałą rady wydziału.
 2. Studia doktoranckie trwają cztery lata.
 3. Na wniosek doktoranta okres odbywania studiów doktoranckich może zostać przedłużony. Decyzje dotyczące przedłużenia okresu studiów doktoranckich podejmuje kierownik studiów, zgodnie z następującymi zasadami:
  1. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, określonych w odrębnych przepisach.
  2. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku:
   • a. Czasowej niezdolności do odbywania studiów, spowodowanej chorobą.
   • b. Sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny.
   • c. Sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności, łącznie nie więcej niż o rok.
  3. Kierownik studiów doktoranckich może – po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora – przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie więcej jednak niż o 2 lata.
 4. Kierownik studiów doktoranckich może wydać zgodę na wznowienie studiów doktoranckich osobie skreślonej z listy uczestników studiów doktoranckich, która złożyła pozytywnie zaopiniowaną przez promotora rozprawę doktorską oraz wniosek o wznowienie, pod warunkiem, że wnioskujący zrealizował wymagany program kształcenia.
 5. Na studiach doktoranckich obowiązuje taki sam kalendarz roku akademickiego jak na innych rodzajach studiów prowadzonych na PW. Nie dotyczy to indywidualnej pracy naukowej.
 6. Studia doktoranckie są zorganizowane w taki sposób, aby ich uczestnik realizował badania pozostając w stałym kontakcie z opiekunem naukowym.
 7. Opiekun naukowy doktoranta jest zobowiązany do wspierania doktoranta w pracy badawczej, jak również w pozyskiwaniu środków na realizację badań, w tym w szczególności w ramach projektów badawczych.
 8. Organizacja studiów doktoranckich niestacjonarnych zapewnia możliwość odbywania tych studiów osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy.
 9. Doktorant, który badania naukowe związane z tematem pracy doktorskiej realizuje na innej uczelni lub w ośrodku badawczym (zwłaszcza za granicą), może wnosić do kierownika studiów doktoranckich o czasowe i częściowe zwolnienie w indywidualnie określonym zakresie z obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu. Decyzje w tych sprawach podejmuje kierownik studiów doktoranckich.
 10. Kierownik studiów doktoranckich, co najmniej raz w roku dokonuje, w sposób określony przez radę wydziału, oceny postępów w realizacji programu studiów każdego z doktorantów, z uwzględnieniem:
  1. Postępów w pracy naukowej.
  2. Ocen z przedmiotów objętych indywidualnym programem studiów.
  3. Realizacji powierzonych mu obowiązków dydaktycznych, wykonywanych w ramach praktyk zawodowych.
 11. Przy zaliczaniu przedmiotów stosuje się następujące oceny i ich zapisy słowne:
  5,0 – pięć lub bardzo dobry
  4,5 – cztery i pół lub ponad dobry
  4,0 – cztery lub dobry
  3,5 – trzy i pół lub dość dobry
  3,0 – trzy lub dostateczny
  2,0 – dwa lub niedostateczny
  Tę samą skalę ocen stosuje się także przy ocenie egzaminów związanych z przewodem doktorskim.
 12. Prowadzący przedmiot ma obowiązek przedstawić doktorantom na pierwszych zajęciach lub spotkaniu informacyjnym oraz umieścić w miejscu dostępnym dla doktorantów realizujących ten przedmiot sposób bieżącej kontroli wyników nauczania, tryb i terminarz zaliczania, w tym sposób i tryb ogłaszania wyników oceny przedmiotów, formę zaliczenia lub egzaminu.
 13. Na podstawie dokonanej oceny postępów w realizacji programu studiów doktoranckich kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzję w sprawie zaliczenia kolejnych lat lub semestrów studiów i przeprowadza rejestrację doktorantów w terminach wynikających z kalendarza roku akademickiego, dokonując odpowiednich wpisów w „Karcie uczestnika studiów doktoranckich”.
 14. Zastrzeżenia doktorantów, wniesione w formie pisemnej, dotyczące ocen i decyzji kierownika studiów doktoranckich określonych w ust. 10 i 13 rozpatruje dziekan.
 15. Kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzję o skreśleniu doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich w przypadku:
  1. Stwierdzenie niepodjęcia studiów doktoranckich w terminie 1 miesiąca od daty rozpoczęcia zajęć.
  2. Rezygnacji ze studiów doktoranckich złożonej w formie pisemnej.
  3. Ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
  4. Utraty przez doktoranta zdolności do czynności prawnych.
  5. Nieuzyskania przez doktoranta stopnia naukowego doktora w wymaganym terminie.
 16. Kierownik studiów doktoranckich może podjąć decyzję o skreśleniu doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich także w przypadku niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 1, a w szczególności w przypadku:
  1. Stwierdzenia braku postępów w realizacji programu studiów doktoranckich, potwierdzonych nieuzyskaniem w określonym terminie rejestracji na kolejny rok lub semestr.
  2. Niewniesienia w określonym terminie opłaty związanej z odbywaniem studiów doktoranckich.
  3. Podjęcia przez radę wydziału uchwały o zamknięciu przewodu doktorskiego.
 17. Decyzję o skreśleniu doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich kierownik studiów doktoranckich wydaje w formie pisemnej i przekazuje ją zainteresowanemu za pisemnym pokwitowaniem odbioru. O zamiarze skreślenia kierownik studiów doktoranckich informuje doktoranta oraz jego opiekuna naukowego lub promotora na co najmniej tydzień przed podjęciem tej decyzji. Kierownik informuje dziekana i Rektora o wydaniu decyzji o skreśleniu.
 18. Doktorant skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich może odwołać się od decyzji kierownika studiów doktoranckich do Rektora, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o skreśleniu. Decyzja Rektora w sprawie odwołania jest ostateczna.
 19. Osoba, która ukończyła studia doktoranckie, a także osoba skreślona z listy uczestników studiów doktoranckich może uzyskać zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich. Wzór zaświadczenia określa Rektor.
 20. Po zakończeniu każdego roku akademickiego kierownik studiów doktoranckich przedstawia Radzie Wydziału Inżynierii Materiałowej PW oraz Rektorowi sprawozdanie zawierające ocenę funkcjonowania studiów doktoranckich.
 21. System zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW przewiduje okresową ocenę: programu kształcenia, zgodności uzyskiwanych przez doktorantów efektów kształcenia z zakładanymi efektami kształcenia oraz jej wykorzystanie do doskonalenia tego programu.
 22. Szczegółowe zasady organizacji i prowadzenia studiów doktoranckich na wydziale, w tym warunki rejestracji na kolejne lata lub semestry studiów, zasady i tryb uznawania osiągnięć doktoranta uzyskanych poza wydziałem oraz wymagania dotyczące sprawozdań z realizowanej pracy naukowej, uchwala rada wydziału.
 23. Zasady dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich określa Rektor.

§ 5
Prawa i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich

 1. Obowiązkiem doktoranta jest postępowanie zgodnie z treścią ślubowania akademickiego. Doktorant obowiązany jest w szczególności do:
  1. Realizacji ustalonego indywidualnego programu studiów, w tym do prowadzenia badań naukowych, zaliczania przedmiotów i odbywania praktyk przewidzianych w programie, a także składania sprawozdań dokumentujących postępy w realizacji programu studiów.
  2. Realizacji, w odpowiednich terminach, działań związanych z przewodem doktorskim.
  3. Przestrzegania przepisów obowiązujących w PW, a w szczególności przepisów zawartych w Regulaminie studiów doktoranckich i w Kodeksie etyki doktoranta.
  4. Każdorazowego informowania kierownika studiów doktoranckich o zmianie danych osobowych.
  5. Wnoszenia w terminie opłat związanych ze studiami.
 2. Za naruszenie przepisów obowiązujących w PW oraz za czyny uchybiające godności doktoranta uczestnik studiów doktoranckich ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 3. Doktorant może pozostawać w stosunku pracy. Wykonywanie pracy nie może kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów ani obowiązkami dydaktycznymi.
 4. Doktorantowi mogą być przyznane:
  1. Stypendium doktoranckie.
  2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań pro-jakościowych.
  3. W trybie konkursu – stypendium ze środków na finansowanie działalności statutowej wydziału.
  4. Stypendium doktorskie, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, jeżeli ma wszczęty przewód doktorski.
  5. Pomoc materialna w formie:
   • a. Stypendium socjalnego.
   • b. Zapomogi.
   • c. Stypendium dla najlepszych doktorantów.
   • d. Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
   • e. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
  6. Stypendium lub pomoc materialna przyznane przez osoby fizyczne lub prawne, w tym przez jednostki samorządu terytorialnego, na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.
 5. Zasady i tryb przyznawania stypendiów i świadczeń wymienionych w ust.4 pkt 1 – 5, z wyłączeniem stypendiów, o których mowa w ust. 4 pkt 5 lit. e, określa Rektor.
 6. Doktorant pobierający stypendium doktoranckie, ma – w ramach praktyk zawodowych – obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu wspólnie z nauczycielem akademickim w wymiarze 30 – 90 godzin obliczeniowych na rok. Obowiązek ten nie dotyczy doktorantów, których stypendium jest finansowane wyłącznie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań pro-jakościowych.
  Wymiar prowadzonych zajęć może zostać zmniejszony, jeśli doktorant prowadzi badania naukowe związane z tematem pracy doktorskiej na innej uczelni lub w ośrodku badawczym wymagające okresowej zmiany miejsca zamieszkania (zwłaszcza w przypadku wyjazdu za granicę); wówczas wymiar prowadzonych zajęć dydaktycznych zostaje zmniejszony proporcjonalnie do okresu pobytu w innym ośrodku.
 7. Doktorant jest zwolniony z obowiązków dydaktycznych, bez konieczności ich późniejszego odrabiania, w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopie ojcowskim, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 8. Zapewnienie doktorantowi możliwości zrealizowania obowiązków dydaktycznych jest zadaniem kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (zakładu), w której doktorant realizuje badania prowadzące do uzyskania stopnia doktora. Doktorant nie może samodzielnie prowadzić zajęć laboratoryjnych, w których uczestnictwo związane jest z zachowaniem szczególnych wymagań bezpieczeństwa.
 9. Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w wymiarze co najmniej 90 godzin rocznie, jest zwolniony z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych.
 10. Doktoranci niepobierający stypendium, doktoranci, których stypendium jest finansowane wyłącznie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań pro-jakościowych, oraz uczestnicy studiów niestacjonarnych mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych, uczestnicząc w realizacji procesu dydaktycznego w wymiarze 10 – 30 godzin rocznie, w tym uczestnicząc w prowadzeniu zajęć dydaktycznych wspólnie z nauczycielem akademickim w wymiarze, co najmniej 10 godzin rocznie.
 11. Szczegółowe zasady organizacji i prowadzenia studiów doktoranckich, o których mowa w §1 ust.4 pkt 3, precyzują wymagania dotyczące wymiaru i sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych przez doktorantów w ramach praktyk zawodowych.
 12. Doktorant ma obowiązek odbyć przeszkolenie w zakresie BHP przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 13. Za udział w realizowanych pracach badawczych doktorant może uzyskiwać dodatkowe wynagrodzenie ze środków pozostających w dyspozycji kierowników tych prac. W szczególności, doktorant może uzyskiwać dodatkowe wynagrodzenie za udział w pracach związanych z realizacją projektów badawczych finansowanych z Programów Ramowych Unii Europejskiej.
 14. Za prace wykonywane na rzecz Uczelni, wykraczające poza zakres obowiązków wynikających z regulaminu studiów doktoranckich, doktorant otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie.
 15. Skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich powoduje utratę świadczeń.
 16. Doktorant ma obowiązek poinformowania kierownika studiów doktoranckich o wystąpieniu istotnych okoliczności mogących wpływać na cofnięcie lub zawieszenie wypłaty świadczeń, w szczególności o wyjazdach trwających dłużej niż jeden miesiąc.
 17. Jednostka organizacyjna wydziału (zakład), w której przygotowywana jest praca doktorska, w ramach uzgodnionego indywidualnego programu i planu studiów:
  1. Zapewnia środki na badania realizowane przez doktoranta i na publikowanie wyników tych badań.
  2. Stwarza doktorantowi możliwości współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych, oraz uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.
 18. Doktorant ma prawo do korzystania z aparatury, materiałów, obsługi sekretariatu itp. na zasadach obowiązujących pracowników jednostki organizacyjnej wydziału (zakładu), w której realizowana jest praca doktorska.
 19. Doktorantowi będącemu uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich powinno być przydzielone stanowisko pracy, w tym dostęp do komputera z Internetem, oraz „skrytka pocztowa”, tzn. miejsce, w którym umieszczana jest korespondencja adresowana do doktoranta. Doktorant jest zobowiązany do przebywania w miejscu pracy w terminach uzgodnionych z opiekunem naukowym.
 20. Doktorant ma prawo do ubiegania się o kredyt studencki na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy. Wyłanianie 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, którym przysługuje umorzenie części kredytu, następuje na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW, z uwzględnieniem m.in. długości procesu doktoryzowania (od momentu rozpoczęcia studiów do nadania stopnia doktora).
 21. Doktorant ma prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.
 22. Doktorant ma prawo do korzystania:
  1. Z oferty Studium Języków Obcych poza programem studiów, bezpłatnie w wymiarze 60 godzin.
  2. Z ośrodków sportowych PW na takich samych zasadach jak studenci.
 23. Doktorant może zostać zatrudniony na stanowisku asystenta i korzystać jednocześnie z różnych form stypendiów, pomocy materialnej i wynagrodzeń, o których mowa w ust. 4 i ust. 11.
 24. Doktorant ma prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Doktorantowi przysługuje uprawnienie do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zasadach ustalonych dla pracowników PW. Niepracujący współmałżonek oraz dzieci doktoranta są uprawnieni do korzystania ze świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zasadach ustalonych dla członków rodzin pracowników PW.
 25. Doktoranci dopuszczeni do zajęć i badań naukowych oraz do samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach praktyki zawodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków bądź odpowiedzialności cywilnej.
 26. Indywidualny program studiów doktoranckich oraz warunki jego realizacji, sposób przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminów wymaganych w postępowaniu konkursowym podczas rekrutacji na studia uwzględniają szczególne potrzeby doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi.
 27. Doktorant otrzymuje legitymację uczestnika studiów doktoranckich. Za wydanie legitymacji pobierana jest opłata, której wysokość określona Rektor.

§ 6
Opłaty za studia

 1. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Uczelnia może pobierać opłaty za niektóre usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów doktoranckich, w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Przedmiot i wysokość opłat ustala Rektor. Senat PW ustala szczegółowe zasady pobierania opłat, w tym tryb i warunki zwalniania z ich wnoszenia.
 3. Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne. Wysokość opłat za studia prowadzone na wydziale, nieprzekraczające kosztów kształcenia ustala Rektor na wniosek dziekana. Senat PW ustala szczegółowe zasady pobierania opłat, w tym tryb i warunki zwalniania z ich wnoszenia.
 4. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta w formie pisemnej, między Uczelnią a doktorantem.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 października 2012 r., przy czym realizacja programu kształcenia/studiów, w zakresie §3 ust. 1 pkt 3, ust. 2, ust. 4, ust. 9 pkt 1, ust. 12, regulaminu, na studiach doktoranckich rozpoczętych w roku akademickim 2011/2012 lub wcześniej, odbywa się według dotychczas obowiązujących przepisów.
 2. Zasady rekrutacji, zasady odpłatności za studia oraz zasady przyznawania stypendiów i pomocy materialnej, w odniesieniu do osób niebędących obywatelami polskimi, które nie korzystają z zasad obowiązujących obywateli polskich, określają odrębne przepisy.
 3. Oferta Centrum Studiów Zaawansowanych, o której mowa w §3 ust.9 pkt 1 nie jest wiążąca:
  1. Dla doktorantów filii PW w Płocku.
  2. Dla doktorantów studiujących w języku angielskim, jeśli w ofercie Centrum nie ma przedmiotów w tym języku.
 4. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące studiów doktoranckich i doktorantów oraz akty prawa wewnętrznego PW.
 5. Przy interpretacji zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie stosuje się zasady określone w Europejskiej Karcie Naukowca.

Zobacz: Pliki

Rada Doktorantów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW