WYKŁAD pt. „Praktyczne rozwiązywanie problemów technologicznych i organizacyjnych w przemyśle”

Praktyczne rozwiązywanie problemów technologicznych i organizacyjnych w przemyśle (wykład + ćwiczenia)

Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
(30h – 4 ECTS)

Wykłady będą odbywały się na WIM PW, ul. Wołoska 141
Terminy wykładów: 4-6 XI 2019, 2-4 XII 2019 oraz 07 I 2020 (zaliczenie)

Terminy wykładów:

pn 04.11.2019r.    godz. 12.00-14.00    sala 101  wykład
04.11.2019r.    godz. 14.00-16.00    sala 215  wykład
wt 05.11.2019r.    godz. 12.00-17.00    sala 215  ćwiczenia
śr 06.11.2019r.    godz. 10.00-15.00    sala 215  ćwiczenia
pn 02.12.2019r.    godz. 12.00-15.00    sala 101  wykład
02.12.2019r.    godz. 15.00-16.00    sala 215  wykład
wt 03.12.2019r.    godz. 12.00-18.00    sala 215  ćwiczenia
śr 04.12.2019r.    godz.   8.00-12.00    sala 215  ćwiczenia
wt 07.01.2019r.    godz. 12.00-14.00    sala 101  kolokwium

Zapisy w Sekretariacie Studiów Doktoranckich pok. 211, tylko bezpośrednio u T. Erenc-Sędziak (osobiście lub telefonicznie)

Wyniki stypendiów przyznanych w ramach subwencji w 2019 roku

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do stypendium finansowanego z subwencji dla doktorantów WIM PW.

Stypendia przyznano 30 Doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

L.P. Numer indeksu Suma uzyskanych punktów
1  6591 40,00
2  5234 39,88
3  6696 39,18
4  5693 33,15
5  5686 33,03
6  5978 31,15
7  6050 31,13
8  5973 30,91
9  5687 30,37
10  5771 30,18
11  5975 29,89
12  5696 28,95
13  6844 28,75
14  5694 27,27
15  6237 26,76
16  5969 26,71
17  6238 25,64
18  6590 25,48
19  6229 25,36
20  6230 24,73
21  5510 24,19
22  6226 24,17
23  6241 23,58
24  5970 21,76
25  5768 21,09
26  6236 21,06
27  5692 20,40
28  5770 20,38
29  6501 19,86
30  6228 19,46

      Informacje na temat przyznanych stypendiów w ramach subwencji dostępne są w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00, tel. 22-234-87-35

 

Trwa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej nr 1

Szczegółowe informacje o Szkołach Doktorskich są dostępne na stronie PW

Kandydaci muszą zarejestrować się w systemie www.rekrutacja.pw.edu.pl, a następnie złożyć wymagane dokumenty i wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Na Politechnice Warszawskiej utworzono pięć Szkół Doktorskich. Szczegółowe informacje o każdej z nich (w tym m.in. program kształcenia, informacje praktyczne i wykaz zagadnień proponowanych do realizacji w ramach doktoratów) znajdują się w odpowiednich zakładkach na stronie PW:

Harmonogram rekrutacji:

 • 5-25 sierpnia – rejestracja w systemie www.rekrutacja.pw.edu.pl
 • 19-28 sierpnia – złożenie wymaganych dokumentów (pełna lista dostępna w Informacjach praktycznych dla każdej ze Szkół Doktorskich) w wersji papierowej i elektronicznej (skany dokumentów zapisane na nośniku CD) w Dziale Obsługi Doktorantów (ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pok. 335; godziny, w jakich można składać dokumenty, są podane w Informacjach praktycznych dla każdej ze Szkół Doktorskich)
 • do 4 września – złożenie (również w wersji papierowej i elektronicznej) dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra wraz z dokumentacją pozwalającą ocenić przebieg studiów (dyplom wraz z suplementem)
 • pierwsza połowa września – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami

Stypendia z subwencji dla doktorantów_ konkurs 2019

Pan Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej PW ogłasza Konkurs w ramach dotacji z subwencji na 2019 rok na sfinansowanie badań naukowych w formie stypendiów dla doktorantów.

Termin składania Wniosków
– do  20 sierpnia 2019 r. (wtorek).

Wnioski proszę przesyłać elektronicznie na adres: Tatiana.Erenc@pw.edu.pl
oraz dostarczyć w formie papierowej (podpisane) – bezpośrednio do Tatiany Erenc – Sędziak pokój 211.

P.S. Konkurs nie dotyczy Doktorantów wdrożeniowych.

Szkoła Doktorska Nr 1 – rekrutacja

Szkoła Doktorska Nr 1

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej nr 1 w roku akad. 2019/2020

Zgodnie z §198 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i odbywa się w szkole doktorskiej.

Kształcenie doktoratów w dyscyplinach: nauki chemiczne, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa oraz nauki fizyczne odbywa się w Politechnice Warszawskiej w Szkole Doktorskiej nr 1 https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Szkoly-Doktorskie/Szkola-Doktorska-nr-1

Informacje praktyczne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej nr 1

Elektroniczna rejestracja kandydatów do Szkół Doktorskich przez system www.rekrutacja.pw.edu.pl będzie możliwa od 5 do 25 sierpnia 2019 r.

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej nr 1 na rok akademicki 2019/2020 (w tym odbycia rozmowy kwalifikacyjnej) jest złożenie wymienionych poniżej dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej (skany dokumentów zapisane na nośniku CD):

 1. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra wraz z dokumentacją pozwalającą ocenić przebieg studiów (dyplom wraz z suplementem)* – w terminie do dnia 4 września 2019 r.

* Tymczasowo dopuszcza się złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu dyplomowego wraz z kartą przebiegu studiów, wystawionymi przez Uczelnię (Dział Ewidencji Studentów – w wyjątkowych przypadkach: kopia/wyciąg z protokołu z posiedzenia Komisji Egzaminu Dyplomowego oraz karta przebiegu studiów, poświadczone za zgodność z oryginałem).

2. CV, list motywacyjny oraz wykaz osiągnięć kandydata wskazujących na jego predyspozycje do pracy badawczej (wykaz publikacji i prezentacji na konferencjach, informację o udziale w projektach, wynikach działalności w studenckim ruchu naukowym, uzyskanych nagrodach itp.) – w terminie do 28 sierpnia 2019 r.;

3. deklarację wyboru wiodącej dyscypliny naukowej – w terminie do 28 sierpnia 2019 r.;

4. wskazanie przez kandydata maksymalnie dwóch zagadnień badawczych (głównego i ew. rezerwowego), wybranych spośród oferty przedstawionej przez Szkołę Doktorską nr 1 w dyscyplinie naukowej zadeklarowanej przez kandydata – w terminie do 28 sierpnia 2019 r;

5. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł – w terminie do 28 sierpnia 2019 r.;

UWAGA: Rejestracja i opłata rekrutacyjna dotyczy ubiegania się o przyjęcie do danej szkoły doktorskiej. W przypadku jednoczesnego ubiegania się o przyjęcie do innych szkół doktorskich PW, należy osobno dokonać rejestracji i wnieść opłatę rekrutacyjną, zgodnie z informacją podaną na stronie wybranej szkoły doktorskiej PW.

6. Wypełnioną i podpisaną kartę informacyjną (wydruk z systemu REKRUTACJA) – w terminie do 28 sierpnia 2019 r.;

7. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (wydruk z systemu REKRUTACJA) – w terminie do 28 sierpnia 2019 r.;

8. 2 aktualne fotografie (o wymiarach 35×45 mm, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem) oraz zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD (plik: JPG; maks. 150 kilobajtów; 2 cm x2,5 cm (300×375 pikseli); 300 DPI – w terminie do dnia 28 sierpnia 2019 r.;

9. informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia i inne formy kształcenia (formularz do pobrania) – w terminie do 28 sierpnia 2019 r.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać od dnia 19 sierpnia 2019 r. w Dziale Obsługi Doktorantów

 1. Noakowskiego 18/20, klatka C
  w godzinach:
  poniedziałek, środa, piątek 8.30 – 12.00;
  wtorek, czwartek 12.00 – 16.00

Uchwałą nr 352/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 maja 2019 roku, zostały przyjęte zasady rekrutacji (https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/dc6ae3a4cd7be4dfc5a6388b776c5411.pdf)  do Szkoły Doktorskiej nr 1.

Uchwałą nr 353/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 maja 2019 roku, został przyjęty program kształcenia (https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/50d3dc4a523ff7148c120b093f090313.pdf) w Szkole Doktorskiej nr 1.

Informacje na temat szkół doktorskich dostępne są na stronie: www.pw.edu.pl/Kandydaci/Szkoly-Doktorskie

Ważne informacje:
https://www.biurorektora.pw.edu.pl/Ustawa-2.0-w-PW/Zmiany-w-PW/Szkoly-Doktorskie/Szkoly-Doktorskie

V Edycji KONFERENCJI dla MŁODYCH NAUKOWCÓW

Zapraszamy do wzięcia udziału w V Edycji KONFERENCJI dla MŁODYCH NAUKOWCÓW nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki.
Konferencja odbędzie się nad POLSKIM MORZEM w GDAŃSKU 01.09.2019r.

Link: http://www.doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2019-v-edycja

Rekrutacja: do 07.06.2019r.

Konferencja ta daje możliwość nabycia cennych doświadczeń i podzielenia się swoją PASJĄ do PRACY NAUKOWEJ.

Wykład_ prof. Blacha oraz prof. Łabaj

Szanowni Państwo,
w imieniu prof. Jarosława Mizery, Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej, uprzejmie zapraszam na wykłady dla doktorantów WIM PW, które odbędą się:

24 kwietnia 2019 roku (środa), o godz. 11.00 – 16.00 w sali Rady Wydziału nr 215 przy ul. Wołoskiej 141
oraz
25 kwietnia 2019 roku (czwartek), o godz. 8.15 – 12.00 w sali Rady Wydziału nr 215 przy ul. Wołoskiej 141

Prof. dr hab. inż. Leszek Blacha (Kierownik Studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska) oraz
Dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. PŚ (Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska)
wygłoszą wykład na temat:
„Współczesne technologie otrzymywania  metali i stopów”

STYPENDIUM DOKTORANCKIE – semestr letni – WYNIKI_LISTA RANKINGOWA

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono     Listę rankingową do Stypendium Doktoranckiego dla doktorantów rozpoczynających studia w semestrze letnim.

Stypendia zarekomendowano do przyznania 17 doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

L.P. Punktacja Numer indeksu Decyzja
1 78,00 6050 stypendium przyznane
2 65,09 5771 stypendium przyznane
3 59,67 6591 stypendium przyznane
4 56,00 4491 stypendium przyznane
5 54,49 5234 stypendium przyznane
6 50,10 5768 stypendium przyznane
7 48,41 5773 stypendium przyznane
8 46,22 6293 stypendium przyznane
9 44,24 6590 stypendium przyznane
10 43,11 5772 stypendium przyznane
11 38,00 6846 stypendium przyznane
12 36,65 5770 stypendium przyznane
13 35,24 6844 stypendium przyznane
14 33,00 6845 stypendium przyznane
15 32,50 6843 stypendium przyznane
16 21,48 5509 stypendium przyznane
17 20,19 4845 stypendium przyznane
18 20,00 5231 stypendium nieprzyznane

Zgodnie z Zarządzeniem 36/2015 Rektora PW z dn. 31 sieprnia 2015r. oraz Zarządzeniem 48/2013 Rektora PW z dn. 20 listopada 2013r. stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy w wysokości:
dla uczestników    I roku studiów doktoranckich – 1.600 zł
dla uczestników  II roku studiów doktoranckich – 1.650 zł
dla uczestników III roku studiów doktoranckich – 1.700 zł
dla uczestników IV roku studiów doktoranckich – 1.750 zł

Informacje na temat przyznanego Stypendium doktoranckiego dostępne są również w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00, tel. 22-234-87-35

Wykład_ Grain Boundary Engineering

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na wykłady pt.  „Grain Boundary Engineering” prowadzone w języku angielskim dla studentów studiów doktoranckich
Prowadzący: Pan dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. Uczelni
Zajęcia odbywają się na WIM PW

Terminy:
a) we wtorki od 9h15 do 10h:
marzec: 5, 12, 19, 26; kwiecień: 2, 9, 16, 30; maj: 7, 14, 21, 28, czerwiec 5, 6, 11. Razem 15 godzin
lub
b) w środy od 13h15 do 14h:
luty: 27; marzec: 6, 13, 20, 27; kwiecień: 3, 10, 17, 24; maj: 8, 15, 22, 29, czerwiec 5, 12. Razem 15h.

O ostatecznym wyborze terminu zadecyduje większa liczba chętnych na dany dzień.

Zapisy bezpośrednio u prowadzonego zajęcia: Pana dr hab. inż. Wiesława Świątnickiego, prof. Uczelni e-mail: wieslaw.swiatnicki@pw.edu.pl

Rada Doktorantów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW