Technology Transfer for PhD students

Technology Transfer for PhD students

Prowadzący: dr inż. Paweł Skalski z Instytutu Lotnictwa, Zakład Podwozi,Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w Warszawie

Wykłady będą odbywały się na Instytucie Lotnictwa,Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, w sali konferencyjnej 2, bud. X3, w następujących dniach:
17, 31 marca
7, 14, 28 kwietnia
5, 19 maj
w godzinach 9:30-12:00.
(+ dodatkowo konsultacje, praca własna, prezentacja)

W sumie 7 x 3h = 21h wykładów
Pozostałe godziny praca własna –  4 ECTS.

ZAPISY TYLKO PRZEZ PONIŻSZY LINK: https://docs.google.com/forms/d/1i-CiOlFC5fZ3FlyeCpgAZLWccA3P6sfbgLIcGsaiG9s/edit

Kształtowanie plastyczne objętościowe materiałów metalicznych

Kształtowanie plastyczne objętościowe materiałów metalicznych (wykład + ćwiczenia)

UWAGA : wykłady będą odbywać się ONLINE, tylko dla osób zapisanych przez PONIŻSZY LINK: https://docs.google.com/forms/d/1rWRyKw3tcmE-OhD7oyPml46yfEMWxqNHU2bCnQJvHig/edit

Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. uczelni z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
(30h – 3 ECTS)

Terminy wykładów – online:
01-03.06.2020r. – 10 godz. wykładów + 4 godz. ćwiczenia
01.06.2020r.    godz. 12.00-16.00
02.06.2020r.    godz.   8.00-13.00
03.06.2020r.    godz.   9.00-14.00

08-09.06.2020r. – 10 godz. wykładów
08.06.2020r.    godz.   9.00-14.00
09.06.2020r.    godz.   8.00-13.00

15.06.2020r. – 4 godz. ćwiczenia + 2 godz. kolokwium
15.06.2020r.    godz. 10.00-16.00

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej nr 1 – sem. letni

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej nr 1 w roku akad. 2019/2020 – semestr letni

Zgodnie z §198 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i odbywa się w szkole doktorskiej.

Kształcenie doktoratów w dyscyplinach: nauki chemiczne, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa oraz nauki fizyczne odbywa się w Politechnice Warszawskiej w Szkole Doktorskiej nr 1  https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Szkoly-Doktorskie/Szkola-Doktorska-nr-1

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Szkoly-Doktorskie/Harmonogram-rekrutacji

Informacje praktyczne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej nr 1

Elektroniczna rejestracja kandydatów do Szkół Doktorskich przez system www.rekrutacja.pw.edu.pl będzie możliwa od 8 do 15 stycznia 2020 r.

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej nr 1 na rok akademicki 2019/2020 (w tym odbycia rozmowy kwalifikacyjnej) jest złożenie wymienionych poniżej dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej (skany dokumentów zapisane na nośniku CD):

  1. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra wraz z dokumentacją pozwalającą ocenić przebieg studiów (dyplom wraz z suplementem)* – w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r.

* Tymczasowo dopuszcza się złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu dyplomowego wraz z kartą przebiegu studiów, wystawionymi przez Uczelnię (Dział Ewidencji Studentów – w wyjątkowych przypadkach: kopia/wyciąg z protokołu z posiedzenia Komisji Egzaminu Dyplomowego oraz karta przebiegu studiów, poświadczone za zgodność z oryginałem).

2. CV, list motywacyjny oraz wykaz osiągnięć kandydata wskazujących na jego predyspozycje do pracy badawczej (wykaz publikacji i prezentacji na konferencjach, informację o udziale w projektach, wynikach działalności w studenckim ruchu naukowym, uzyskanych nagrodach itp.) – w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r. ;

3. deklarację wyboru wiodącej dyscypliny naukowej – w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r.;

4. wskazanie przez kandydata maksymalnie dwóch zagadnień badawczych (głównego i ew. rezerwowego), wybranych spośród oferty przedstawionej przez Szkołę Doktorską nr 1 w dyscyplinie naukowej zadeklarowanej przez kandydata – w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r. ;

5. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł – w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r.;

UWAGA: Rejestracja i opłata rekrutacyjna dotyczy ubiegania się o przyjęcie do danej szkoły doktorskiej. W przypadku jednoczesnego ubiegania się o przyjęcie do innych szkół doktorskich PW, należy osobno dokonać rejestracji i wnieść opłatę rekrutacyjną, zgodnie z informacją podaną na stronie wybranej szkoły doktorskiej PW.

6. Wypełnioną i podpisaną kartę informacyjną (wydruk z systemu REKRUTACJA) – w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r.;

7. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (wydruk z systemu REKRUTACJA) – w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r.;

8. 2 aktualne fotografie (o wymiarach 35×45 mm, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem) oraz zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD (plik: JPG; maks. 150 kilobajtów; 2 cm x2,5 cm (300×375 pikseli); 300 DPI – w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r. ;

9. informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia i inne formy kształcenia (formularz do pobrania) – w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać od dnia 08 stycznia 2020 r. w Dziale Obsługi Doktorantów, ul. Koszykowa 80

Uchwałą nr 352/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 maja 2019 roku, zostały przyjęte zasady rekrutacji (https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/dc6ae3a4cd7be4dfc5a6388b776c5411.pdf)  do Szkoły Doktorskiej nr 1.

Uchwałą nr 353/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 maja 2019 roku, został przyjęty program kształcenia (https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/50d3dc4a523ff7148c120b093f090313.pdf) w Szkole Doktorskiej nr 1.

Informacje na temat szkół doktorskich dostępne są na stronie: www.pw.edu.pl/Kandydaci/Szkoly-Doktorskie

Ważne informacje:
https://www.biurorektora.pw.edu.pl/Ustawa-2.0-w-PW/Zmiany-w-PW/Szkoly-Doktorskie/Szkoly-Doktorskie

Stypendium dla najlepszych doktorantów – WYNIKI

W wyniku obraz Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla doktorantów WIM PW oraz w porozumieniu z Dziekanem WIM PW, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów za wyniki w nauce  w roku akademickim 2019/2020:
Rok studiów Numer Indeksu Punktacja Wynik
1 6505 20,00 stypendium przyznane
2 6502 15,69 stypendium przyznane
3 6241 15,52 stypendium przyznane
4 6229 13,17 stypendium przyznane
5 6228 11,83 stypendium przyznane
6 6050 11,44 stypendium przyznane
7 6237 10,78 stypendium przyznane
8 6230 10,59 stypendium przyznane
9 6591 9,58 stypendium przyznane
10 6234 8,46 stypendium przyznane
11 6844 8,17 stypendium przyznane
12 6846 7,63 stypendium przyznane
13 6226 7,32 stypendium przyznane
14 6235 7,08 stypendium nieprzyznane
15 6843 6,94 stypendium nieprzyznane
16 6697 6,37 stypendium nieprzyznane
17 6238 6,23 stypendium nieprzyznane
18 6501 5,16 stypendium nieprzyznane
19 6692 4,12 stypendium nieprzyznane
20 6590 4,00 stypendium nieprzyznane
21 6242 3,59 stypendium nieprzyznane
22 6696 2,50 stypendium nieprzyznane
23 6691 1,37 stypendium nieprzyznane
24 6293 1,05 stypendium nieprzyznane
25 6240 0,72 stypendium nieprzyznane
26 6782 0,20 stypendium nieprzyznane
27 6236 0,16 stypendium nieprzyznane

Listę  stypendium dla najlepszych doktorantów za wyniki w nauce w roku akademickim 2019/2020 ostatecznie akceptuje i zatwierdza Rektor PW.

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich, dr hab. inż. Janusza Walo, prof. uczelni z dn. 25 listopada 2019r. , decyzją Rektora prof. dr hab. inż. Krzysztofa Lewensteina z dnia 28 listopada 2019r. oraz Zarządzeniem 55/2019 Rektora PW z dn. 01 października 2019r., stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane w wysokości 500 zł/miesięcznie.

W dniach od 2-5 grudnia 2019r. proszę o odbiór ostatecznej Decyzji w sprawie przyznania/odmowy stypendium w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

ODBIÓR DECYZJI JEST WARUNKIEM WYPŁATY PRZYZNANEGO STYPENDIUM !!!!

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00, tel. 22-234-87-35

Obowiązek założenia konta w PBN oraz powiązania go z ORCID i POL-on

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że zgodnie z  Zarządzeniem nr 76/2019 Rektora Politechniki z 14.10.2019r. został wprowadzony dla pracowników (naukowych, naukowo-technicznych) oraz doktorantów obowiązek  założenia konta w PBN oraz powiązania go z ORCID i POL-on  w  terminie do 30 listopada 2019 r.

Rejestracji konta w PBN można dokonać na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/pbn-report-web/pages/register

Załączam materiały instruktażowe w formacie PDF:

  • jak założyć konto w PBN (PDF)
  • jak powiązać ORCID z PBN i POL-on (PDF)
  • jakie są najczęściej popełniane błędy i gdzie można uzyskać wsparcie techniczne (PDF)

Następnie numery ORCID i powiązane proszę przesłać do T. Erenc-Sędziak, tj. PBN-ID: XXXXXXXX oraz Identyfikator Orcid: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Dział Obsługi Doktorantów

Dział Obsługi Doktorantów
GMACH „PAŁACYK”
ul. Koszykowa 80, pok. nr 1, 3, 4
00 – 008 Warszawa
tel.: +48 (22) 234 64 04, +48 (22) 234 63 30, e-mail:dod@pw.edu.pl

Godziny przyjęć:
PONIEDZIAŁEK 10.00 – 16.00
WTOREK 10.00 – 16.00
ŚRODA – ZAMKNIĘTE (DZIEŃ WEWNĘTRZNY)
CZWARTEK 8.30 – 14.30
PIĄTEK 8.30 – 14.3

DOD obsługuje w zakresie:
– wystawiania zaświadczenia,
– wystawienia legitymacji uczestnika studiów doktoranckich lub Szkoły Doktorskiej,
– wystawienia legitymacji ubezpieczeniowej (do wystawienia potrzebny jest wydruk potwierdzający odprowadzenie przez Uczelnię składek na ubezpieczenie zdrowotne, do uzyskania w Kwesturze PW, ul.Noakowskiego 20 kl. A, pok. 409)

POZOSTAŁE  INFORMACJE:
Sekretariat studiów doktoranckich i Szkoły doktorskiej nr 1
– Tatiana Erenc – Sędziak, WIM, pok. 211,
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00, tel. 87–35

Zwiększenie Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej – wyniki

Lista rankingowa do Zwiększenia Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2019/2020:

Lista rankingowa doktorantów I roku
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6844 35,70 stypendium przyznane
2 6843 16,60 stypendium przyznane
Lista rankingowa doktorantów II roku
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6591 99,10 stypendium przyznane
2 6697 73,60 stypendium przyznane
3 6692 40,00 stypendium przyznane
4 6696 39,00 stypendium przyznane
5 6590 37,50 stypendium przyznane
6 6693 31,20 stypendium nieprzyznane
7 6695 30,70 stypendium nieprzyznane
8 6691 25,50 stypendium nieprzyznane
9 6782 5,74 stypendium nieprzyznane
Lista rankingowa doktorantów III roku
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6505 228,20 stypendium przyznane
2 6502 132,00 stypendium przyznane
3 6501 51,50 stypendium przyznane
4 6293 21,90 stypendium nieprzyznane
Lista rankingowa doktorantów IV roku
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6229 145,00 stypendium przyznane
2 6241 143,75 stypendium przyznane
3 6228 130,81 stypendium przyznane
4 6050 125,20 stypendium przyznane
5 6237 114,00 stypendium przyznane
6 6230 103,61 stypendium nieprzyznane
7 6234 101,50 stypendium nieprzyznane
8 6238 90,57 stypendium nieprzyznane
9 6226 85,18 stypendium nieprzyznane
10 6235 67,13 stypendium nieprzyznane
11 6242 46,54 stypendium nieprzyznane
12 6236 10,01 stypendium nieprzyznane
13 6240 9,21 stypendium nieprzyznane
Lista rankingowa doktorantów „na przedłużeniu”
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 5234 211,90 stypendium przyznane
2 5973 186,00 stypendium przyznane
3 5693 177,20 stypendium przyznane
4 5970 170,36 stypendium przyznane
5 5978 158,30 stypendium przyznane
6 5771 139,60 stypendium przyznane
7 5686 138,60 stypendium przyznane
8 5975 130,40 stypendium przyznane
9 5687 101,50 stypendium nieprzyznane
10 5692 92,30 stypendium nieprzyznane
11 5696 91,10 stypendium nieprzyznane
12 5969 86,50 stypendium nieprzyznane
13 5974 84,70 stypendium nieprzyznane
14 5690 76,70 stypendium nieprzyznane
15 5768 64,90 stypendium nieprzyznane
16 5976 43,70 stypendium nieprzyznane
17 5509 26,90 stypendium nieprzyznane

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studiów z dn. 17 października 2019r. oraz Zarządzeniem 36/2015 Rektora PW z dn. 31 sierpnia 2015r. , Zwiększenie Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej  jest przyznawane w wysokości 833 zł/miesięcznie na okres 12 miesięcy.

Informacje na temat przyznanego Zwiększenia Stypendium Doktoranckiego dostępne są również w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 15.00, tel. 22-234-87-35

STYPENDIUM DOKTORANCKIE – semestr zimowy – WYNIKI_LISTA RANKINGOWA

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono     Listę rankingową do Stypendium Doktoranckiego dla doktorantów rozpoczynających studia w semestrze zimowym.

Stypendia zarekomendowano do przyznania 35 doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6505 81,00 stypendium przyznane
2 6697 71,24 stypendium przyznane
3 6696 65,44 stypendium przyznane
4 6501 64,21 stypendium przyznane
5 6238 63,37 stypendium przyznane
6 6229 63,26 stypendium przyznane
7 5970 62,86 stypendium przyznane
8 5693 62,18 stypendium przyznane
9 5973 58,84 stypendium przyznane
10 6230 58,16 stypendium przyznane
11 5978 57,46 stypendium przyznane
12 6692 57,41 stypendium przyznane
13 5975 56,68 stypendium przyznane
14 5692 56,01 stypendium przyznane
15 6695 53,15 stypendium przyznane
16 6234 52,42 stypendium przyznane
17 5696 52,02 stypendium przyznane
18 6502 49,69 stypendium przyznane
19 6226 49,16 stypendium przyznane
20 6237 48,20 stypendium przyznane
21 6228 45,84 stypendium przyznane
22 6693 44,07 stypendium przyznane
23 6241 43,32 stypendium przyznane
24 6691 42,68 stypendium przyznane
25 5976 42,01 stypendium przyznane
26 5690 41,76 stypendium przyznane
27 6242 41,52 stypendium przyznane
28 5974 41,46 stypendium przyznane
29 6232 41,22 stypendium przyznane
30 6235 40,55 stypendium przyznane
31 6782 38,19 stypendium przyznane
32 6236 37,65 stypendium przyznane
33 6240 31,91 stypendium przyznane
34 6243 31,44 stypendium przyznane
35 6239 25,07 stypendium przyznane

Zgodnie z Zarządzeniem 36/2015 Rektora PW z dn. 31 sieprnia 2015r. oraz Zarządzeniem 32/2019 Rektora PW z dn. 05 lipca 2019r. stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy.

Informacje o wysokości przyznanego Stypendium doktoranckiego dostępne są w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak od dnia 22.10.2019r.

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00, tel. 22-234-87-35

 

 

WYKŁAD pt. „Praktyczne rozwiązywanie problemów technologicznych i organizacyjnych w przemyśle”

Praktyczne rozwiązywanie problemów technologicznych i organizacyjnych w przemyśle (wykład + ćwiczenia)

Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
(30h – 4 ECTS)

Wykłady będą odbywały się na WIM PW, ul. Wołoska 141
Terminy wykładów: 4-6 XI 2019, 2-4 XII 2019 oraz 07 I 2020 (zaliczenie)

Terminy wykładów:

pn 04.11.2019r.    godz. 12.00-14.00    sala 101  wykład
04.11.2019r.    godz. 14.00-16.00    sala 215  wykład
wt 05.11.2019r.    godz. 12.00-17.00    sala 215  ćwiczenia
śr 06.11.2019r.    godz. 10.00-15.00    sala 215  ćwiczenia
pn 02.12.2019r.    godz. 12.00-15.00    sala 101  wykład
02.12.2019r.    godz. 15.00-16.00    sala 215  wykład
wt 03.12.2019r.    godz. 12.00-18.00    sala 215  ćwiczenia
śr 04.12.2019r.    godz.   8.00-12.00    sala 215  ćwiczenia
wt 07.01.2019r.    godz. 12.00-14.00    sala 101  kolokwium

Zapisy w Sekretariacie Studiów Doktoranckich pok. 211, tylko bezpośrednio u T. Erenc-Sędziak (osobiście lub telefonicznie)

Wyniki stypendiów przyznanych w ramach subwencji w 2019 roku

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do stypendium finansowanego z subwencji dla doktorantów WIM PW.

Stypendia przyznano 30 Doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

L.P. Numer indeksu Suma uzyskanych punktów
1  6591 40,00
2  5234 39,88
3  6696 39,18
4  5693 33,15
5  5686 33,03
6  5978 31,15
7  6050 31,13
8  5973 30,91
9  5687 30,37
10  5771 30,18
11  5975 29,89
12  5696 28,95
13  6844 28,75
14  5694 27,27
15  6237 26,76
16  5969 26,71
17  6238 25,64
18  6590 25,48
19  6229 25,36
20  6230 24,73
21  5510 24,19
22  6226 24,17
23  6241 23,58
24  5970 21,76
25  5768 21,09
26  6236 21,06
27  5692 20,40
28  5770 20,38
29  6501 19,86
30  6228 19,46

      Informacje na temat przyznanych stypendiów w ramach subwencji dostępne są w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00, tel. 22-234-87-35

 

Rada Doktorantów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW